Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Fizjoterapia, Stacjonarne, I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: RFI-SL
  Nazwa: Fizjoterapia, Stacjonarne, I stopnia
  Tryb studiów: Stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Kierunki: Fizjoterapia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Rehabilitacji Ruchowej (od 2003/4) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

1 rok, sem.1, Fizjoterapia
1 rok, sem.2, Fizjoterapia
2 rok, sem.3, Fizjoterapia
2 rok, sem.4, Fizjoterapia
3 rok, sem.5, Fizjoterapia
3 rok, sem.6, Fizjoterapia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie świadectwa dojrzałości, wynik egzaminu maturalnego, pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licenjat, kierunek Fizjoterapia
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku: fizjoterapia posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe - zgodne z wymaganiami obowiązującymi w jednostkach ochrony zdrowia - do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce i celach leczniczych /na podstawie art.43 ustawy o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996r. (Dz.U. z dnia 21 listopada 2007r. Nr226, poz.1675 ze zmianami).

Absolwent jest uprawniony do wykonywania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych z zakresu rehabilitacji leczniczej na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej z dnia 6 listopada 2013r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1522) wydanego na podstawie art. 31 d Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2008r. Nr. 164, poz.1027).

Posiada predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi oraz sprawność fizyczną potrzebną do poprawnego demonstrowania i przeprowadzania ćwiczeń fizycznych z tymi osobami.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do: kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów, sprawnego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych, dostosowywania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych, kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii.

Absolwent kierunku: fizjoterapia jest przygotowany do pracy w jednostkach ochrony

zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach wypoczynkowych i rekreacyjno -sportowych.

Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o udział w studiach drugiego stopnia magisterskich.

Treści nauczania:

absolwent osiągnął efekty w zakresie

Wiedzy:

-Posiada podstawową wiedzę niezbędną do: opisu budowy anatomicznej człowieka i funkcjonowania poszczególnych jego układów, opisu mechanizmów dziedziczenia i zaburzeń genetycznych, opisu procesów zachodzących w okresie od dzieciństwa poprzez dojrzałość do starości; opisu podstawowych właściwości fizycznych komórek i tkanek oraz mechanizmów działania czynników fizycznych na organizm człowieka.

-Zna i rozumie procesy metaboliczne na poziomie komórkowym, narządowym i ustrojowym zachodzące w spoczynku i w wysiłku fizycznym, zna fizjologiczne i biochemiczne skutki bezczynności oraz adaptacji do wysiłku fizycznego.

-Posiada usystematyzowaną wiedzę w zakresie zasad funkcjonowania układu ruchu oraz jego sterowania podczas aktywności ruchowej człowieka.

-Zna objawy, przyczyny oraz rozumie mechanizmy procesów patologicznych zachodzących w tkankach i układach organizmu człowieka, zna metody opisu i interpretacji podstawowych objawów jednostek chorobowych w stopniu umożliwiającym racjonalne stosowanie środków fizjoterapii i planowanie procesu rehabilitacji.

-Zna zasady i sposoby postępowania fizjoterapeutycznego w wybranych jednostkach chorobowych u pacjentów w różnym wieku, zna działanie i sposób podawania wybranych grup leków.

-Ma wiedzę w zakresie udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

-Zna zasady promocji zdrowia i zdrowego trybu życia.

-Ma podstawową wiedzę w zakresie: rozwoju psychospołecznego od dzieciństwa do starości, . psychospołecznych mechanizmów zachowania człowieka w zdrowiu i w chorobie, problemów psychospołecznych wynikających z niepełnosprawności, kalectwa i przewlekłej choroby.

-Zna i rozumie znaczenie procesu edukacyjnego w promocji zdrowia i terapii pacjentów.

-Ma podstawową wiedzę w zakresie teoretycznych podstaw diagnostyki fizjoterapeutycznej oraz właściwego planowania, wykonania i ewaluacji programów fizjoterapii, zmierzających do poprawy stanu zdrowia.

-Zna założenia metod terapeutycznych, posiada wiedzę związaną z ich doborem i stosowaniem u pacjentów w różnych wieku z różnymi dysfunkcjami.

-Zna mechanizmy działania oraz możliwe skutki uboczne stosowanych zabiegów z zakresu fizjoterapii.

-Ma wiedzę na temat rodzaju oraz sposobu doboru sprzętu ortopedycznego u pacjentów w różnym wieku i z różnymi dysfunkcjami.

-Zna miejsce fizjoterapii w ramach organizacji polskiego systemu ochrony zdrowia oraz rozumie prawne, organizacyjne oraz etyczne uwarunkowania pracy fizjoterapeuty.

-Ma elementarną widzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego.

-Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.

Umiejętności:

-Potrafi poprawnie dobrać, zademonstrować oraz przeprowadzić ćwiczenia ruchowe z pacjentami w różnym wieku z różnymi rodzajami dysfunkcji.

-Potrafi przeprowadzić proces nauczania ruchów, używając fachowego nazewnictwa, z uwzględnieniem aspektów rozwojowych i metodyki nauczania ruchu u pacjentów w rożnym wieku z różnymi rodzajami dysfunkcji.

-Posiada umiejętności manualne pozwalające na wykonanie masażu leczniczego oraz elementów terapii manualnej.

-Potrafi samodzielnie wykonywać zabiegi z zakresu fizykoterapii.

-Potrafi rozpoznać stan zagrożenia zdrowia i życia oraz udzielić pierwszej pomocy medycznej.

-Potrafi dobrać i wykorzystać odpowiedni sprzęt do prowadzenia ćwiczeń ruchowych w tym ćwiczeń z zakresu kinezyterapii.

-Potrafi prawidłowo obsłużyć odpowiednią aparaturę do wykonywania zabiegów z zakresu fizykoterapii.

-Potrafi wybrać, założyć i dopasować różne rodzaje zaopatrzenia ortopedycznego oraz potrafi wyjaśnić i nauczyć pacjenta jak z niego korzystać.

-Potrafi dobrać i właściwie wykorzystywać podstawową aparaturę oraz sprzęt do wykonywania badań funkcjonalnych.

-Potrafi komunikować się z pacjentem lub grupą pacjentów w zakresie planowania i wykonywania różnych działań z zakresu fizjoterapii, potrafi zachęcać i motywować do ich wykonywania, umie rozpoznawać różne stany emocjonalne i rozładowywać napięcia.

-Potrafi komunikować się i pracować z zespole terapeutycznym.

-Potrafi identyfikować wybrane problemy zdrowotne u pacjenta w każdym wieku z różnymi rodzajami dysfunkcji oraz właściwie je interpretować.

-Potrafi podjąć w stosunku do pacjenta lub grupy pacjentów w każdym wieku i z różnym rodzajem dysfunkcji działania pielęgnacyjne i terapeutyczne z zakresu fizjoterapii.

-Potrafi zinterpretować uzyskane wyniki podstawowych badań laboratoryjnych i diagnostycznych oraz przeprowadzić właściwe działania w stosunku do uzyskanych wyników badań.

-Potrafi udzielić porady w zakresie działań związanych z promocją zdrowia, profilaktyką i edukacją zdrowotną.

-Potrafi korzystać z technologii informatycznych w zakresie:

- edycji tekstu,

- pozyskiwania informacji z literatury, baz danych i innych źródeł

-podstawowej analizy statystycznej dla potrzeb opracowywania wyników badań

- przygotowania prezentacji.

-Potrafi identyfikować błędy i zaniedbania powstające w procesie usprawniania oraz wprowadzić działania naprawcze.

-Potrafi prowadzić: dokumentację dotyczącą działań diagnostycznych i podejmowanych działań fizjoterapeutycznych, dokumentację dotyczącą jednostek i instytucji prowadzących działalność w zakresie fizjoterapii.

-Potrafi ułożyć krótko i długofalowy plan w zakresie postępowania profilaktycznego i fizjoterapeutycznego.

-Potrafi zrealizować w praktyce założenia planu fizjoterapeutycznego zgodnie z procesem i metodyką nauczania ruchów w odniesieniu do dostępnych warunków oraz zgodnie z obowiązującymi normami.

-Posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu różnych form aktywności fizycznej które umie wykorzystać w procesie fizjoterapii.

-Potrafi przygotować pisemny raport z zakresu fizjoterapii oraz i dziedzin pokrewnych wykorzystując własne obserwacje i działania lub wykorzystując dane źródłowe.

-Potrafi zaprezentować w formie ustnej własne działania i przemyślenia z zakresu fizjoterapii i dziedzin pokrewnych.

-Posiada umiejętności językowe na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu fizjoterapii.

Kompetencji:

-Jest świadomy zakresu posiadanej przez siebie wiedzy teoretycznej i praktycznej, zdaje sobie sprawę z konieczności uzupełniania jej przez całe życie oraz wie kiedy zwrócić się do ekspertów.

-Okazuje tolerancje dla postaw i zachowań wynikających z odmiennych uwarunkowań społecznych i kulturowych oraz ma świadomość wpływu sytuacji życiowych pacjentów na ich stany emocjonalne.

-Realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy, potrafiąc działać w zespole, pracować w grupie oraz współpracować z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia.

-Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, a także zaplanować poszczególne etapy działań.

-Posiada umiejętność działania w warunkach niepewności i stresu, jest świadomy obowiązku niesienia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

-Potrafi formułować opinie dotyczące pacjentów, osób korzystających z usług fizjoterapeutycznych oraz grup społecznych w kontekście związanym z wykonywanym zawodem.

-Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się oraz jasnego i precyzyjnego przekazywania zaleceń pacjentom dostosowując środki, a także formę przekazu do poziomu intelektualnego partnera interakcji.

-Dba o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej fizjoterapeuty.

-Dostrzega i formułuje problemy moralne, dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą oraz poszukuje optymalnych rozwiązań, postępując zgodnie z zasadami etyki.