Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Fizjoterapia, Stacjonarne, II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: RFI-SM
  Nazwa: Fizjoterapia, Stacjonarne, II stopnia
  Tryb studiów: Stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Kierunki: Fizjoterapia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Rehabilitacji Ruchowej (od 2003/4) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

1 rok, sem.1, Fizjoterapia
1 rok, sem.2, Fizjoterapia
2 rok, sem.3, Fizjoterapia
2 rok, sem.4, Fizjoterapia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie świadectwa dojrzałości oraz dyplomu licencjata w zakresie fizjoterapii, uzyskanie pozytywnej oceny z testu egzaminacyjnego z podstaw fizjoterapii oraz teorii i praktyki fizjoterapii z zakresu studiów pierwszego stopnia (licencjackich), pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magister, kierunek Fizjoterapia
Uprawnienia zawodowe:

- absolwent jest uprawniony do prowadzenia zajęć rehabilitacji ruchowej oraz zabiegów fizjoterapeutycznych na podstawie art. 43 Ustawy o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. (Dz.U. z dnia 21 listopada 2007 r. Nr 226, poz.1675 ze zmianami).

- absolwent jest uprawniony do wykonywania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych z zakresu rehabilitacji leczniczej na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej z dnia 6 listopada 2013 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 465 z późn. zm.) wydanego na podstawie art.31d Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.).

- absolwent może uzyskiwać tytuł specjalisty w zakresie: Fizjoterapia oraz w zakresie Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, na podstawie Ustawy z dnia 24 lutego 2017 o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1169) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.06.2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 857)

- absolwent może zajmować stanowisko kierownika wybranej komórki organizacyjnej w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego oraz stanowisko starszego asystenta, asystenta lub młodszego asystenta fizjoterapii po uzyskaniu odpowiedniego stażu pracy na stanowisku fizjoterapeuty, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 86) wydanego na podstawie art. 50 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 295)

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o udział w studiach podyplomowych, możliwość kształcenia w szkole doktorskiej

Treści nauczania:

Wiedza:

-posiada pogłębioną wiedzę niezbędną do: opisu genetycznych podstaw patologii rozwoju narządów i układów; opisu działania określonych grup leków, ich podawania i metabolizmu w ustroju oraz ewentualnych działań ubocznych

-ma szczegółową wiedzę w zakresie budowy i funkcji organizmu człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem układu mięśniowo-szkieletowego

-ma pogłębioną wiedzę w zakresie pedagogicznego, psychologicznego oraz socjologicznego kontekstu niepełnosprawności oraz rozumie jego znaczenie dla postępowania w wybranych jednostkach chorobowych

-rozumie i diagnozuje styl życia oraz wybrane modele zachowań prozdrowotnych człowieka ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej oraz rozumie uwarunkowania kulturowe potrzeb i problemów jednostek oraz grup społecznych

-ma wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji i pojęć z zakresu filozofii

-ma pogłębioną wiedzę w zakresie wybranych zaburzeń i zmian chorobowych u pacjentów w różnym wieku oraz zasad stosowania specjalistycznych metod usprawniania

-zna i rozumie działanie specjalistycznego sprzętu oraz aparatury stosowanej dla potrzeb fizjoterapii, zarówno dla celów diagnostycznych jak i leczniczych

-ma usystematyzowaną wiedze na temat diagnostyki fizjoterapeutycznej oraz programowania rehabilitacji u pacjentów w różnym wieku z różnymi dysfunkcjami

-ma wiedzę z zakresu metod i specyfiki leczenia uzdrowiskowego

-ma wiedzę w zakresie etycznych, prawnych i historycznych uwarunkowań zawodu fizjoterapeuty oraz zna i rozumie aspekty ekonomiczne niepełnosprawności

-zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

-zna ogólne zasady tworzenia strategii dla przedsiębiorstwa realizującego usługi w sferze ochrony zdrowia oraz formułowania jego wizji, misji i strategii marketingowej

Umiejętności:

-posiada pogłębione umiejętności komunikowania się i negocjacji z pacjentem

-potrafi dobrać odpowiednie badania diagnostyczne dla potrzeb fizjoterapii dla pacjentów w każdym wieku z różnymi rodzajami dysfunkcji

-potrafi ocenić stan funkcjonalny pacjenta potrzebny do programowania i kontrolowania procesu fizjoterapii

-potrafi posługiwać się zaawansowanym sprzętem i aparaturą diagnostyczno-pomiarową do oceny funkcjonalnej pacjenta dla potrzeb fizjoterapii

-potrafi analizować wyniki badań diagnostycznych wykonanych dla potrzeb fizjoterapii i wykorzystywać je w planowaniu i modyfikowaniu programu fizjoterapii

-potrafi posługiwać się zaawansowanym technicznie sprzętem i aparaturą wykorzystywaną do wykonywania specjalistycznych zabiegów fizykoterapeutycznych

-potrafi dopasować działania fizjoterapeutyczne w zależności od prowadzonej farmakoterapii w różnych jednostkach chorobowych

-umie wykonać techniki lub elementy technik wchodzących w skład specjalnych metod fizjoterapii

-potrafi przystępnie wyjaśnić pacjentowi na czym polega jego dysfunkcja oraz przedstawić w formie ustnej lub pisemnej program kompleksowego usprawniania

-rozumie, dostrzega i szanuje uwarunkowania kulturowe, religijne i etniczne pacjentów i uwzględnia je w miarę możliwości w programowaniu i przebiegu procesu fizjoterapii

-potrafi tworzyć, wdrażać do postępowania, weryfikować i modyfikować programy usprawniania pacjentów w każdym wieku z różnymi dysfunkcjami

-potrafi zrealizować program aktywności ruchowej adaptacyjnej oraz przeprowadzić trening sportowy i zawody sportowe dla osób w różnym wieku z różnymi dysfunkcjami

-przygotowuje pacjenta do stosownego zaopatrzenia protetycznego. Umie wyjaśnić na czym polega działanie i prawidłowe używanie protezy

-uwzględnia i wykorzystuje formy leczenia uzdrowiskowego w programowaniu fizjoterapii

-potrafi posługiwać się wyspecjalizowanymi narzędziami i technikami informatycznymi w celu pozyskania danych a także krytycznie analizować i oceniać te dane

-potrafi krytycznie analizować proces usprawniania, identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce fizjoterapeutycznej na każdym jej etapie oraz wprowadzać działania naprawcze

-potrafi współdziałać w planowaniu i realizacji prac badawczych w zakresie fizjoterapii oraz dziedzin pokrewnych

-potrafi formułować problemy badawcze, dobierać właściwe metody i techniki badawcze do ich realizacji a także wyciągać wnioski z badań naukowych i własnych obserwacji

-posiada umiejętność wykorzystania roli promocji zdrowia i aktywności fizycznej w profilaktyce wykluczenia i patologii społecznych

-posiada zaawansowane umiejętności kierowania i realizowania zajęć rekreacyjnych, zdrowotnych, sportowych i estetyki zachowań ruchowych w pracy z różnymi grupami społecznymi.

-posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu różnych form aktywności fizycznej związanych z fizjoterapią

-potrafi samodzielnie tworzyć i modyfikować różne formy aktywności fizycznej zależnie od warunków środowiskowych i klimatycznych

-posiada umiejętności przygotowania pracy pisemnej z zakresu fizjoterapii

-posiada umiejętności przygotowania wystąpień ustnych z zakresu fizjoterapii

-posiada umiejętności językowe na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu fizjoterapii

Kompetencje społeczne:

-jest świadomy: konieczności posiadania wiedzy z wielu dyscyplin naukowych, pluralizmu teoretyczno-metodologicznego w nauce, wartości krytycznej oceny doniesień naukowych i inspirowania procesu uczenia się innych osób

-okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywaniem zawodu oraz przestrzega zasad etyki zawodowej

-potrafi zorganizować pracę zespołu oraz widzi potrzebę przynależności do organizacji fizjoterapeutów

-potrafi: wykazać odpowiedzialność za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki; formułować opinie dotyczące różnych aspektów działalności zawodowej, odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

-potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników

-demonstruje postawę promującą zdrowie i aktywność fizyczną wśród społeczeństwa oraz potrafi ostrzec pacjentów przed zagrożeniami zdrowotnymi

-rozumie potrzeby pacjentów, okazuje im empatię, ale także potrafi być wobec nich asertywny

-utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce fizjoterapeutycznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań terapeutycznych

-ma rozeznanie na rynku usług zdrowotnych w Polsce i innych państwach. Potrafi wyznaczyć strategię rozwoju instytucji realizujących usługi w sektorze ochrony zdrowia.