Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Kosmetologia, Stacjonarne, II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: RKO-SM
  Nazwa: Kosmetologia, Stacjonarne, II stopnia
  Tryb studiów: Stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Kierunki: Kosmetologia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Rehabilitacji Ruchowej (od 2003/4) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

1 rok, sem. 1, Kosmetologia
1 rok, sem. 2, Kosmetologia
2 rok, sem. 3, Kosmetologia
2 rok, sem. 4, Kosmetologia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie świadectwa dojrzałości, posiadanie dyplomu licencjata w zakresie kosmetologii, uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu testowego z podstaw oraz teorii i praktyki kosmetologii z zakresu studiów pierwszego stopnia (licencjackich), pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magister, kierunek Kosmetologia
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent zdobywa umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Jest przygotowany do planowania i wykonywania zabiegów kosmetycznych w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań oraz stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem. Potrafi odczytywać skład kosmetyku i ustalić jego zastosowania. Uczelnia kształci kosmetologów posiadających kompetencje niezbędne do prowadzenia badań i włączania się w pracę zespołów badawczych. Absolwent jest gotowy do pracy z lekarzem dermatologiem, a także do współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne, kierowania zespołem kosmetologów oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych. Doskonale porusza się w środowisku branży kosmetologicznej. Absolwent uzyskuje przygotowanie do zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego o pełnym zakresie świadczonych usług. Ponadto nabiera praktycznych umiejętności skutecznego wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz jej doskonalenia.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o udział w studiach podyplomowych, możliwość kształcenia w szkole doktorskiej

Treści nauczania:

Wiedza:

- Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu złożonych zjawisk i procesów przyrodniczych, zwłaszcza fizykochemicznych, biochemicznych i biofizycznych mających wpływ na organizm człowieka, zarówno w stanie spoczynku, jak i w czasie aktywności fizycznej.

Zna możliwości wykorzystania ww. wiedzy w badaniach naukowych.

- Wykazuje się szczegółową wiedzą z zakresu budowy anatomicznej człowieka i funkcjonowania poszczególnych jego układów oraz procesów zachodzących w okresie od dzieciństwa poprzez dojrzałość do starości.

Posiada w stopniu zaawansowanym wiedzę niezbędną do opisu wpływu aktywności fizycznej na funkcjonowanie człowieka.

- Zna objawy, przyczyny oraz rozumie mechanizmy procesów patologicznych zachodzących w tkankach i układach organizmu człowieka oraz interpretuje je na podstawie aktualnych publikacji naukowych. Zna fizjologiczne i biochemiczne skutki bezczynności oraz adaptacji do wysiłku fizycznego.

- Dysponuje usystematyzowaną wiedzą dotyczącą pielęgnacji skóry problemowej, męskiej i dziecięcej. Wie jak dbać o skórę osób aktywnych, w tym osób wykonujących intensywny wysiłek fizyczny oraz zna możliwości odkryć naukowych dotyczących pielęgnacji skóry.

- Ma wiedzę na temat aktualnie poruszanych w literaturze naukowej zagadnień problemowych dotyczących organizmu człowieka oraz zasad funkcjonowania układu ruchu i jego sterowania podczas aktywności ruchowej człowieka.

- Zna w stopniu pogłębionym metody oceny stanu zdrowia i kondycji fizycznej pacjenta oraz zna narzędzia diagnostyczne oparte na argumentach naukowych.

- Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu etycznych, prawnych i historycznych uwarunkowań pracy z pacjentem oraz zna przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w gabinecie kosmetologicznym.

- Posiada pogłębioną wiedzę popartą dowodami naukowymi w zakresie wybranych zaburzeń, dysfunkcji i zmian chorobowych u pacjentów w różnym wieku i w różnych obszarach klinicznych. Rozumie wpływ braku aktywności fizycznej na stan zdrowia.

- Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania własnością intelektualną.

- Prezentuje poszerzoną wiedzę na temat sensoryki i zastosowania substancji zapachowych w kosmetologii, odnowie biologicznej i aromaterapii oraz zna ich działanie prozdrowotne na ustrój i kondycję człowieka.

- Zna zaawansowane zasady tworzenia, rozwoju oraz prowadzenia form indywidualnej przedsiębiorczości. Zna techniki informacyjne mające zastosowanie w praktyce zawodowej.

- Posiada wiedzę dotyczącą teorii i metodologii badań oraz zna strukturę pracy naukowej.

Potrafi samodzielnie dokonać podstawowej analizy statystycznej otrzymanych wyników badań naukowych, zna zaawansowane techniki informatyczne.

- Posiada wiedzę w zakresie zasad planowania badań naukowych z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych właściwych dla kosmetologii.

- Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu chirurgii plastycznej i estetycznej oraz zna wskazania i przeciwskazania do zabiegów. Zna ich możliwe skutki uboczne działające niekorzystnie na organizm człowieka. Potrafi indywidualnie dobrać zabieg kształtujący sylwetkę pacjenta. Zna wyniki badań polskich i zagranicznych prowadzonych w zakresie kosmetologii profesjonalnej.

- Prezentuje wiedzę w zakresie fotografii medycznej oraz zasad prowadzenia dokumentacji medycznej w różnych placówkach medycznych i gabinetach kosmetologicznych. Potrafi przeprowadzić wywiad z pacjentem. Respektuje zasady prawne regulujące aspekty fotografii klinicznej oraz przechowywania dokumentacji.

- Zna metody opisu i interpretacji podstawowych objawów jednostek chorobowych w stopniu umożliwiającym racjonalne stosowanie zabiegów kosmetologicznych, poparte najnowszymi osiągnięciami naukowymi z zakresu zdrowia i kultury fizycznej.

- Posiada usystematyzowaną wiedzę z zakresu kosmetologii przeciwstarzeniowej, potrafi opracować program zmierzający do poprawy stanu skóry i kondycji fizycznej pacjenta oraz zna najnowsze wyniki badań naukowych.

- Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu kosmetologii leczniczej oraz odnowy biologicznej w różnych jednostkach chorobowych popartą dowodami naukowymi.

- Zna i potrafi scharakteryzować metody kamuflażu medycznego i makijażu artystycznego mającego na celu poprawę wyglądu i samopoczucie pacjenta.

- Posiada wiedzę z zakresu metod psychologii i komunikacji interpersonalnej w kontekście pracy z pacjentem.

- Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu kosmetologii upiększającej, pielęgnacyjnej z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu i aparatury, zgodną z aktualną wiedzą naukową.

- Ma zaawansowaną wiedzę o surowcach naturalnych, aktywnych i pomocniczych zawartych w kosmetykach oraz zna i działanie prozdrowotne na organizm człowieka, zna możliwość odkryć naukowych z zakresu kosmetologii.

- Zna zasady etyczne oraz uregulowania prawne i kulturowe związane z zawodem kosmetologa. Zna pojęcia z zakresu teorii oraz koncepcji zarządzania w powiązaniu z pojęciami ekonomicznymi odnoszące się do zawodu kosmetologa.

Umiejętności:

- Posiada umiejętność samodzielnego redagowania prac pisemnych w języku polskim i obcym, dotyczących zwłaszcza problemów zdrowotnych, odnowy biologicznej oraz modelowania i kształtowania sylwetki z wykorzystaniem różnych źródeł.

- Potrafi korzystać z naukowych baz danych oraz podejmuje krytyczną analizę wyników badań innych autorów. Posiada umiejętność przygotowania pracy naukowej.

- Potrafi rozróżniać defekty skóry pozostające w kompetencji kosmetologa od stanów chorobowych wymagających konsultacji dermatologicznej. Potrafi współpracować ze specjalistami reprezentującymi różne dziedziny nauki, w tym nauki o kulturze fizycznej oraz poprzez tę współpracę zapewnić kompleksową pomoc klientowi/pacjentowi.

- Wykazuje umiejętność współpracy w zespole pełniąc w jego strukturze różne funkcje. Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej w relacjach kosmetolog-klient/pacjent.

- Posiada umiejętność posługiwania się wyspecjalizowanymi narzędziami i technikami informatycznymi w celu pozyskiwania danych, dokonuje wnikliwej i krytycznej selekcji oraz analizy informacji.

- Potrafi wskazywać błędy w codziennej pielęgnacji klienta, które przyczyniają się do pogorszenia stanu jego skóry. Potrafi edukować klientów/pacjentów w zakresie zachowań prozdrowotnych, zachęca do podejmowania aktywności fizycznej oraz prowadzenia zdrowego trybu życia.

- Posiada umiejętność projektowania i przeprowadzania zadań badawczych, uwzględniając przy tym zagadnienia zdrowotne oraz związane z szeroko pojętą aktywnością fizyczną.

- Posiada poszerzone umiejętności językowe zgodne z wymogami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie słownictwa zawodowego.

- Posiada umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej. Potrafi zaprezentować wybraną technikę aktywności fizycznej.

- Wykazuje umiejętność korzystania z naukowego piśmiennictwa krajowego i zagranicznego odnoszącego się do pielęgnacji ciała i kształtowania sylwetki pacjenta. Stosuje zasady prawa autorskiego.

- Posiada pogłębioną wiedzę popartą dowodami naukowymi z zakresu biomechaniki, zaburzeń postawy ciała i ruchu oraz zna zasady ergonomii w zawodzie kosmetologa.

- Posiada umiejętności planowania i wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych twarzy i ciała oraz odnowy biologicznej dobranych indywidualnie do aktywności fizycznej, budowy ciała i stanu zdrowia pacjenta.

Kompetencje społeczne:

- Jest świadomy potrzeby ustawicznego doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji swoich i współpracowników, także przez studiowanie piśmiennictwa naukowego.

- Podejmuje działania promujące znaczenie praw i potrzeb osób i populacji w odniesieniu do podejmowania zajęć oraz związku aktywności fizycznej ze zdrowiem i dobrostanem.

- Jest gotowy do przyjmowania postawy promującej zdrowie. Wykazuje chęci do uczestniczenia aktywnie na różnych zajęciach związanych z podnoszeniem swojej sprawności fizycznej.

- Jest gotowy go rozwiązywania złożonych problemów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu kosmetologa. Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą.

- Dba o własne zdrowie, aktywność fizyczną oraz estetykę wyglądu, zachowując zdrowy tryb życia, troszcząc się o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywanego zawodu.

- Potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników. Wykazuje odpowiedzialność za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki. Jest przygotowany do formułowania opinii dotyczącej różnych aspektów działalności zawodowej.

- Świadomy własnych ograniczeń podejmuje konsultację z różnymi lekarzami i specjalistami w przypadku podejrzenia zmian chorobowych skóry klienta.

- Potrafi dbać o prestiż związany z zawodem kosmetologa, jest gotowy do podjęcia studiów trzeciego stopnia.