Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Terapia Zajęciowa, Stacjonarne, I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: RTZ-SL
  Nazwa: Terapia Zajęciowa, Stacjonarne, I stopnia
  Tryb studiów: Stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Kierunki: Terapia Zajęciowa
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Rehabilitacji Ruchowej [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

1 rok, sem.1, Terapia zajęciowa
1 rok, sem.2, Terapia zajęciowa
2 rok, sem.3, Terapia zajęciowa
2 rok, sem.4, Terapia zajęciowa
3 rok, sem.5, Terapia zajęciowa
3 rok, sem.6, Terapia zajęciowa

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie świadectwa dojrzałości, wynik egzaminu maturalnego, pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat, kierunek Terapia Zajęciowa
Uprawnienia zawodowe:

- absolwent jest przygotowany do prowadzenia terapii zajęciowej w różnych placówkach medycznych, społecznych oraz edukacyjnych, takich jak: oddziały szpitalne, szpitalne oddziały dzienne, ośrodki psychiatryczne, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, sanatoria, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, domy pomocy społecznej, instytucje szkolnictwa specjalnego, placówki resocjalizacyjne i interwencyjne, ośrodki wsparcia dziennego, rodzinnego oraz wielofunkcyjnego, świetlice terapeutyczne, profilaktyczno-terapeutyczne i środowiskowe, środowiskowe domy samopomocy i kluby integracji społecznej, firmy projektujące sprzęt i wyposażenie lub adaptujące warunki architektoniczne dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zakłady pracy z dużym narażeniem na choroby.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o udział w studiach II stopnia magisterskich.

Treści nauczania:

absolwent osiągnął efekty w zakresie

Wiedzy:

-Posiada wiedzę niezbędną do zrozumienia procesów biologicznych zachodzących w organizmie człowieka, podstawowe wiadomości z zakresu budowy i czynności poszczególnych układów i narządów, w różnych okresach życia człowieka.

-Rozumie zależności pomiędzy budową i czynnością organizmu, szczególnie układu nerwowego, zmysłów i układu ruchu, a możliwościami poznawczymi, komunikacyjnymi i aktywnością w środowisku życia.

-Rozumie wzajemny wpływ czynników biologicznych, psychicznych, behawioralnych i środowiskowych na stan zdrowia. Rozumie działanie czynników chorobotwórczych i znaczenie czynników ryzyka w powstawaniu i przebiegu chorób.

-Rozumie pojęcia normy i patologii w ocenie stanu fizycznego, psychicznego i sytuacji społecznej osoby oraz rozumie procesy zachodzące w organizmie w różnych stanach patologicznych i w przebiegu chorób, podstawowe zagadnienia biomechaniki zaburzeń postawy ciała i ruchu, oraz ich wpływ na zaburzenia funkcjonowania osoby chorej w środowisku. Rozumie przyczyny i uwarunkowania występowania bólu oraz wpływ bólu na jakość życia.

-Zna najczęściej stosowane metody określania stanu zdrowia biopsychospołecznego i zasady posługiwania się klasyfikacją ICF; zna klasyfikacje chorób, sposoby opisu i fazy przebiegu choroby.

-Posiada ogólną wiedzę na temat etiopatogenezy, przebiegu klinicznego i metod leczenia chorób i urazów, które są najczęstszą przyczyną zaburzeń funkcjonalnych, niepełnosprawności i wykluczenia.

-Zna przebieg rozwoju człowieka od okresu dzieciństwa do późnej dorosłości i rozumie rozwojowe uwarunkowania chorób wieku dziecięcego oraz specyfikę występowania i przebiegu chorób wieku podeszłego.

-Zna narzędzia oceny stanu zdrowia fizycznego i psychicznego oraz jakości życia oraz podstawowe metody jakościowych i ilościowych badań biomedycznych i społecznych.

-Zna zasady planowania, realizowania i oceniania interwencji rehabilitacyjnych, w tym wykorzystania protez, ortez, wózków inwalidzkich, innego zaopatrzenia ortopedycznego oraz adaptacyjnego sprzętu pomocniczego.

-Zna podstawowe pojęcia opisujące stan zdrowia populacji. Posiada wiedzę na temat chorób cywilizacyjnych, patologii społecznych i niepełnosprawności, w ujęciu epidemiologicznym, oraz zna metody działań prewencyjnych i promocji zdrowia.

-Rozumie znaczenie czynników zagrażających zdrowiu związanych z wykonywaniem pracy i zna metody ograniczania wpływu tych czynników.

-Posiada wiedzę o wpływie wybranych substancji psychoaktywnych na zdrowie i zna zasady profilaktyki oraz leczenia uzależnień.

-Zna wpływ czynników statusu społecznego na zachowania człowieka i stan jego zdrowia.

-Zna wybrane koncepcje psychologiczne człowieka oraz sposób w jaki opisują jego funkcjonowanie.

-Posiada wiedzę na temat procesów poznawczych, emocjonalno-motywacyjnych, uwarunkowań osobowościowych i różnic indywidualnych regulujących zachowanie osoby.

-Zna w podstawowym zakresie specyfikę, etiologię oraz metody diagnostyki i terapii wybranych zaburzeń z psychologii klinicznej i psychiatrii człowieka dorosłego i dziecka.

-Rozumie pojęcie sytuacji trudnej i sytuacji kryzysowej, oraz zna zasady wspierania osób w tych sytuacjach.

-Rozumie podstawowe terminy i pojęcia oraz najważniejsze teorie socjologiczne. Posiada wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, w szczególności podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach. Zna normy, zwyczaje, role społeczne i zawodowe.

-Posiada wiedzę z zakresu form życia zbiorowego ludzi, jak również mechanizmów formowania się tożsamości społecznej i kulturowej człowieka. Rozumie osobliwości kultur lokalnych, rolę rodziny, społeczności lokalnych, instytucji i organizacji pozarządowych w procesie socjalizacji do realiów społeczeństwa obywatelskiego.

-Zna uwarunkowania organizowania społeczności lokalnych i rzeczowych składników środowiska na rzecz osób niewydolnych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem.

-Zna podstawy procesu wychowania. Zna i rozumie procesy zachodzące w otoczeniu i przemiany zachodzące we współczesnej rodzinie oraz innych głównych środowiskach życia człowieka, i ich konsekwencje dla zaspokajania potrzeb dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

-Rozumie podstawowe pojęcia i kategorie pedagogiki społecznej takie jak: profilaktyka, kompensacja, wsparcie społeczne, praca w środowisku, siły społeczne i ich organizacja.

-Posiada wiedzę na temat podstawowych zasad pedagogiki i pedagogiki specjalnej oraz sposobów jej wykorzystania w pracy z osobami z ograniczeniami w funkcjonowaniu, osobami z niepełnosprawnością, chorujących i wykluczonych społecznie.

-Zna i rozumie związki pomiędzy funkcjonowaniem, niepełnosprawnością, uwarunkowaniami środowiska a stanem zdrowia.

-Rozumie specyfikę pracy z osobami z niepełnosprawnością i w trudnej sytuacji życiowej zgodnie z teoriami poszanowania autonomii, kształtowania normalizacji i umocnienia (empowerment).

-Posiada wiedzę dotyczącą teoretycznych podstaw terapii zajęciowej, szczególnie w odniesieniu do rodzajów zajęć i ich związków ze zdrowiem, celów podejmowanych aktywności oraz złożonych interakcji zachodzących pomiędzy osobą, środowiskiem i zajęciem.

-Posiada wiedzę na temat etapów procesu TZ (zgodnie z różnymi modelami postępowania): inicjowanie kontaktu, określenie obszaru działania, ocena/badanie potrzeb w zakresie terapii zajęciowej, uzgadnianie celów i planu działania, realizacja planu, monitoring, ewaluacja wyników, modyfikacja.

-Zna i rozumie wpływ otoczenia człowieka na podejmowane przez niego zajęcia. Posiada wiedzę o możliwościach dostosowywania środowiska i zasadach ergonomii.

-Posiada wiedzę w obszarze aktualnej polityki dotyczącej dostępności środowiska, likwidacji barier, zna i rozumie wpływ norm prawnych oraz standardów w obszarze dostępności środowiska i likwidacji barier.

-Zna zagadnienia z zakresu demografii i epidemiologii niezbędne do podejmowania działań w zakresie prewencji chorób cywilizacyjnych, patologii społecznych, niepełnosprawności i wykluczenia społecznego.

-Zna zasady organizacji systemu ochrony zdrowia, pomocy i wsparcia społecznego.

Umiejętności:

-Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami opisującymi stan zdrowia osoby (z uwzględnieniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia) oraz rozpoznać i opisać związki pomiędzy zaburzeniami budowy i funkcji, niepełnosprawnością oraz ograniczeniami uczestnictwa w życiu społecznym.

-Potrafi rozpoznawać wpływ zaburzeń rozwojowych, chorób przewlekłych i stanów pourazowych na występowanie zaburzeń funkcjonalnych, niepełnosprawności oraz na uczestnictwo w życiu społecznym.

-Potrafi badać i analizować czynność organizmu w stanie zdrowia i w przypadkach różnego rodzaju zaburzeń, oceniać wpływ funkcjonowania organizmu na możliwości podejmowania aktywności życia codziennego.

-Potrafi badać, interpretować i opisywać zjawiska społeczne i procesy grupowe rozmaitej natury (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w kategoriach poznania społecznego, wpływu społecznego oraz oddziaływania postaw, stereotypów i uprzedzeń społecznych.

-Potrafi charakteryzować, oceniać i organizować wybrane dziedziny aktywności człowieka, jakimi są: kultura, czas wolny, rekreacja, aktywność społeczna i obywatelska, organizacje pozarządowe, wolontariat.

-Potrafi opisać metodyczne aspekty wychowania oraz uczenia się i zastosować w terapii zajęciowej wiedzę na temat wychowania i uczenia się.

-Umie badać ludzkie zachowania, analizować ich motywy, oraz społeczne (kulturowe, prawne, ekonomiczne) konsekwencje.

-Potrafi wskazać i opisać konsekwencje (psychologiczne, społeczne, kulturowe, prawne, ekonomiczne) wynikające z ograniczeń w funkcjonowaniu, niepełnosprawności lub choroby, wykluczenia społecznego.

-Rozpoznaje osobliwości kultur lokalnych, rolę rodziny, społeczności lokalnych, instytucji i organizacji pozarządowych w procesie socjalizacji do realiów społeczeństwa obywatelskiego.

-Potrafi porozumiewać się i współpracować z osobami w kryzysie oraz z osobami z ograniczeniami w funkcjonowaniu, osobami z niepełnosprawnością lub chorymi oraz wykluczonymi społecznie, przy użyciu różnych technik komunikacji interpersonalnej.

-Potrafi nawiązać partnerską współpracę z osobą zdrową i chorą, z jej środowiskiem społecznym, rodziną i najbliższym otoczeniem, i stosować terapię zajęciową zgodnie z zasadami praktyki nakierowanej na potrzeby klienta, w szczególności respektując indywidualne różnice i uznawane wartości oraz ich wpływ na podejmowane zajęcia i udział w życiu społecznym.

-Potrafi stosować terapię zajęciową w pracy z osobami zdrowymi oraz z osobami z różnymi dysfunkcjami, jako narzędzie szeroko rozumianej prewencji, rehabilitacji i podnoszenia jakości życia, oraz dla uzyskiwania skutecznego funkcjonowania w społeczeństwie.

-Potrafi stosować terapię zajęciową w procesie składającym się z rozpoznania sytuacji klienta, badania, identyfikacji potrzeb stosowania terapii zajęciowej, negocjowania i formułowania celów działania, planowania i wdrażania interwencji oraz oceny wyników.

-Potrafi dobierać i stosować metody i techniki pomocne w zbieraniu informacji o osobie lub grupie stosowane w terapii zajęciowej, w tym korzystać z kwestionariuszy, skal ocen, dotyczących stanu zdrowia fizycznego, psychicznego, uczestnictwa w życiu społecznym i jakości życia.

-Potrafi analizować czynności życia codziennego, edukacji i pracy oraz czasu wolnego celem lokalizacji i opisu deficytów oraz potencjałów.

-Potrafi rozpoznać potrzeby osoby zdrowej i osoby z ograniczeniami w funkcjonowaniu, niepełnosprawnością, doświadczającej choroby przewlekłej i/lub wykluczonej społecznie.

-Potrafi rozpoznać problem wymagający interwencji terapeuty zajęciowego, zaplanować terapię zajęciową oraz stosować metody terapii zajęciowej w pracy indywidualnej oraz grupowej.

-Potrafi opisać zjawisko stresu, jego źródło, przejawy i sposób oddziaływania na osobę i jej środowisko, oraz potrafi wspierać osobę w radzeniu sobie ze stresem.

-Potrafi stosować modele, metody i techniki terapii zajęciowej do pracy z różnymi osobami i grupami społecznymi, stosownie do stanu zdrowia i preferencji, kontekstu sytuacyjnego, z uwzględnieniem wskazań, przeciwwskazań i ograniczeń.

-Samodzielnie lub we współpracy z innymi specjalistami potrafi dobierać, polecać i kontrolować stosowanie pomocy rehabilitacyjnych i urządzeń ułatwiających adaptację w środowisku życia.

-Potrafi ocenić dobór i skuteczność zaopatrzenia ortopedycznego w aspekcie możliwości wykonywania czynności codziennych i uczestnictwa w życiu społecznym.

-Potrafi stosować metody i techniki terapii zajęciowej zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

-Potrafi stosować aktywności codzienne dla odbudowy funkcji lub uzyskania nowych sposobów działania, wykorzystując adaptacyjny i twórczy potencjał osoby.

-Potrafi wykorzystać w terapii zajęciowej własne umiejętności kreatywne, techniczne i interpersonalne oraz sprawność fizyczną.

-Potrafi zidentyfikować czynniki fizyczne, psychiczne, społeczne, kulturowe i prawne oddziaływujące na aktywność zajęciową osoby oraz samodzielnie lub we współpracy z innymi specjalistami tak dostosowywać środowisko, aby umożliwić osobie podejmowanie czynności, w tym potrafi planować i podejmować działania dla zwiększania dostępności do szkół, miejsc pracy, środowiska społecznego, transportu, rekreacji, itp.

-Potrafi stosować strategie postępowania umożliwiające wykorzystanie terapii zajęciowej do uzyskiwania włączenia społecznego. Potrafi projektować oraz wdrażać programy wspierające grupy zagrożone wykluczeniem, prowadzić interwencje środowiskowe.

-Potrafi być rzecznikiem praw i potrzeb osób i grup społecznych, współpracować, konsultować, koordynować, projektować programy interwencji i adaptować środowisko, uczyć i kształcić, podawać zalecenia, nadzorować, edukować i wspierać zaangażowanie klienta.

-Potrafi podjąć działania ukierunkowane na edukację zdrowotną i promocję zdrowia, oraz współpracować w zakresie prewencji chorób cywilizacyjnych, niepełnosprawności, patologii społecznych i wykluczenia społecznego.

-Potrafi współpracować z innymi specjalistami, zwłaszcza z lekarzami, fizjoterapeutami, pedagogami i psychologami na etapach oceny i diagnozy, przygotowania i realizacji działań oraz ewaluacji, pracy w grupie zadaniowej, twórczego rozwiązywania problemów i konfliktów, twórczego przywództwa. Potrafi zwrócić się o pomoc do innych specjalistów, kiedy jest to konieczne.

-Potrafi monitorować pracę studentów terapii zajęciowej, jak również pomocników, asystentów, opiekunów oraz wolontariuszy.

-Potrafi współpracować z instytucjami i płatnikami opieki zdrowotnej i proponować im konsultacje i działania z zakresu terapii zajęciowej, uwzględniając potrzeby i oczekiwania klienta.

-Potrafi rozpoznawać problemy etyczne dotyczące relacji zawodowych i radzić sobie z nimi.

-Potrafi przekazywać informacje dotyczące terapii zajęciowej w ramach interdyscyplinarnego i wielospecjalistycznego zespołu, oraz studentom i osobom nie będącym specjalistami. Potrafi uzasadnić swoje działania zawodowe na różnych szczeblach i w różnych środowiskach.

-Potrafi uzasadnić potrzebę stosowania TZ posługując się dowodami naukowymi oraz racjonalną argumentacją uwzględniającą zawodowe zasady etyczne.

-Potrafi udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy w nagłych przypadkach chorobowych i urazowych.

-Posiada umiejętność prezentowania własnych opinii wątpliwości sugestii oraz planowania wdrażania i oceniania dokumentowania działań własnych i przebiegu terapii zajęciowej zgodnie ze stosowaną procedurą i interpretowania zapisów przebiegu procesu terapeutycznego.

-Potrafi wyszukiwać niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, interpretować oraz oceniać informację naukową i pozanaukową z zakresu terapii zajęciowej. Zna podstawowe czasopisma naukowe z zakresu terapii zajęciowej.

-Potrafi analizować jakościowe i ilościowe dane naukowe dotyczące terapii zajęciowej i zastosować je w praktyce zawodowej zgodnie z zasadami EBP, rozumiejąc ograniczenia w dostępności danych naukowych uzasadniających aktualnie stosowane sposoby postępowania.

-Potrafi stosować strategie promujące usługi terapii zajęciowej na poziomie społeczności lokalnej i w odniesieniu do lokalnych potrzeb zdrowotnych i społecznych.

-Potrafi stosować strategie i metody zarządzania swoim postępowaniem odpowiednio do podejmowanych działań zawodowych.

-Potrafi w pracy zawodowej wykorzystać oprogramowanie komputerowe w zakresie przetwarzania, gromadzenia i prezentowania informacji i wykorzystania w terapii.

-Zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

-Potrafi stosować metody skutecznego uczenia się, oceniać poziom swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę dokształcania się i rozwoju osobistego.

Kompetencji społecznych:

-Postrzega osoby holistycznie - ich potrzeby fizyczne, psychiczne i duchowe traktuje jako jedność.

-Szanuje indywidualne różnice, poglądy, zwyczaje i ich wpływ na aktywność życiową osoby.

-Zachowuje autonomię własną oraz uznaje autonomię innych osób i grup społecznych, z którymi współpracuje oraz odbiorców swoich działań zawodowych. Wspiera partnerstwo klienta w procesie terapii zajęciowej.

-Rozumie i akceptuje współczesne role i zadania terapeuty zajęciowego.

-W sposób profesjonalny buduje relacje z osobą zdrową lub chorą, z jej środowiskiem społecznym, rodziną i najbliższym otoczeniem. Stosuje TZ zgodnie z zasadami praktyki nakierowanej na potrzeby osoby lub grupy społecznej, traktując działalność człowieka, jako fundament rozwoju społecznego i zapewnienia sprawiedliwości społecznej.

-Profesjonalnie i zgodnie z zasadami dyskrecji przekazuje informacje innym terapeutom, członkom zespołu interdyscyplinarnego, pomocnikom, studentom, jak również osobom niezwiązanym z TZ.

-Podejmuje działania promujące znaczenie praw i potrzeb osób i populacji w odniesieniu do podejmowania zajęć oraz związku aktywności ze zdrowiem i dobrostanem.

-Pracuje zgodnie z posiadanymi kompetencjami i odpowiedzialnie wykonuje zadania zawodowe. Jest świadom sytuacji, w których musi zwrócić się o współpracę do profesjonalistów innych zawodów.

-Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w prowadzeniu różnych form terapii.

-Aktywnie uczestniczy w projektach (np. społecznych, edukacyjnych, informacyjnych), projektach badawczych, w konferencjach, warsztatach i działaniach na rzecz ciągłego rozwoju zawodowego.

-Dba o utrzymanie wysokich standardów pracy oraz angażuje się w proces oceny i podnoszenia jakości usług TZ.

-Odgrywa aktywną rolę w rozwijaniu, poprawianiu jakości i promowaniu terapii zajęciowej i zawodu terapeuty zajęciowego, oraz wykazuje zaangażowanie w racjonalną debatę dotyczącą roli zajęć i terapii zajęciowej.

-Stosuje się do krajowych i międzynarodowych zasad postępowania w terapii zajęciowej, w tym zasad etyki zawodowej, oraz do przepisów prawnych regulujących działalność zawodową w zakresie terapii zajęciowej. Krytycznie ocenia zachowania i działania w kategoriach profesjonalnych według zasad praktyki opartej na dowodach naukowych. Postępuje zgodnie z zasadami etycznymi.

-Dba o własny rozwój zawodowy, kreując i realizując plan rozwoju i podnoszenia kwalifikacji poprzez kształcenie się przez całe życie.