Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Terapia Zajęciowa, Stacjonarne, II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: RTZ-SM
  Nazwa: Terapia Zajęciowa, Stacjonarne, II stopnia
  Tryb studiów: Stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Kierunki: Terapia Zajęciowa
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Rehabilitacji Ruchowej [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

1 rok, sem.1, Terapia zajęciowa
1 rok, sem.2, Terapia zajęciowa
2 rok, sem.3, Terapia zajęciowa
2 rok, sem.4, Terapia zajęciowa

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie świadectwa dojrzałości, posiadanie dyplomu licencjata w zakresie terapii zajęciowej, uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu testowego z podstaw oraz teorii i praktyki terapii zajęciowej z zakresu studiów pierwszego stopnia (licencjackich), pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magister, kierunek Terapia Zajęciowa
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent potrafi dobierać, modyfikować oraz stosować odpowiednie narzędzia diagnostyczne adekwatne do potrzeb stosowania terapii zajęciowej oraz metody diagnostyki i terapii wybranych zaburzeń z psychiatrii i psychologii klinicznej, posiada wiedzę w obszarze aktualnej polityki prawnej i społecznej w zakresie terapii zajęciowej, wie jak promować, rozwijać, usprawniać, prowadzić proces terapii zajęciowej zgodnie z polityką społeczną, zdrowotną oraz przepisami prawa, jest przygotowany do pracy w różnych placówkach medycznych, społecznych oraz edukacyjnych, takich jak: oddziały szpitalne, szpitalne oddziały dzienne, ośrodki psychiatryczne, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, sanatoria, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, domy pomocy społecznej, instytucje szkolnictwa specjalnego, placówki resocjalizacyjne i interwencyjne, ośrodki wsparcia dziennego, rodzinnego oraz wielofunkcyjnego, świetlice terapeutyczne, profilaktyczno-terapeutyczne i środowiskowe, środowiskowe domy samopomocy i kluby integracji społecznej, firmy projektujące sprzęt i wyposażenie lub adaptujące warunki architektoniczne dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zakłady pracy z dużym narażeniem na choroby zawodowe oraz zakłady aktywności zawodowej dla osób z niepełnosprawnością.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o udział w studiach podyplomowych, możliwość ubiegania się o przyjęcie na studiach trzeciego stopnia (doktoranckie).

Treści nauczania:

Wiedza:

- W szerszym zakresie rozumie wzajemny wpływ czynników biologicznych, psychicznych, behawioralnych i środowiskowych na stan zdrowia. Rozumie działanie czynników chorobotwórczych i znaczenie czynników ryzyka w powstawaniu i przebiegu chorób.

- Zna w szerszym zakresie pojęcia normy i patologii w ocenie stanu fizycznego, psychicznego i sytuacji społecznej osoby oraz rozumie procesy zachodzące w organizmie w różnych stanach patologicznych i w przebiegu chorób, zna podstawowe zagadnienia biomechaniki zaburzeń postawy ciała i ruchu, oraz ich wpływ na zaburzenia funkcjonowania osoby chorej w środowisku. Rozumie przyczyny i uwarunkowania występowania bólu oraz wpływ bólu na jakość życia.

- Zna w rozszerzonym zakresie związki pomiędzy funkcjonowaniem, niepełnosprawnością, uwarunkowaniami środowiska, a stanem zdrowia oraz najistotniejsze metody określania stanu zdrowia biopsychospołecznego i zasady posługiwania się klasyfikacją ICF.

- Posiada wiedzę na temat zależności psychosomatycznych, psychomotorycznych i społecznych od dzieciństwa do wieku podeszłego oraz możliwości ich wykorzystania w stosowanym procesie terapeutycznym.

-Zna narzędzia diagnostyczne wykorzystywane w terapii zajęciowej.

- Zna sposoby i metody komunikacji alternatywnej wykorzystywane w terapii zajęciowej.

- Rozumie znaczenie czynników zagrażających zdrowiu związanych z wykonywaniem zawodu terapeuty zajęciowego i wspierających psychohigienę terapeuty zajęciowego.

- Zna w rozszerzonym zakresie specyfikę, etiologię oraz metody diagnostyki i terapii wybranych zaburzeń z psychiatrii i psychologii klinicznej.

- Zna w rozszerzonym zakresie specyfikę pracy z osobami z niepełnosprawnością, osobami w trudnej, kryzysowej i granicznej sytuacji życiowej. Zna w rozszerzonym zakresie zasady pracy zgodne z regułami poszanowania osoby, rozwoju jej autonomii oraz umacniania (empowerment).

- Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie funkcjonowania społecznego, jak również mechanizmów formowania się tożsamości społecznej i kulturowej człowieka. Rozumie specyfikę kultur lokalnych, roli rodziny, społeczności lokalnych, instytucji i organizacji pozarządowych w procesie socjalizacji do realiów społeczeństwa obywatelskiego.

- Zna zasady doboru i adaptacji form aktywności fizycznej dla potrzeb terapii zajęciowej.

- Posiada wiedzę w obszarze aktualnej polityki prawnej i społecznej w zakresie terapii zajęciowej. Zna i rozumie pojęcie etyki zawodowej terapeuty zajęciowego.

- W stopniu rozszerzonym rozumie pojęcie terapii wykorzystującej medium sztuki i zna możliwości jej wykorzystania w pracy z osobami z różnymi dysfunkcjami.

- Zna antropologiczne i historyczne koncepcje dotyczące zajęciowości ludzkiej.

- Posiada wiedzę dotyczącą skutecznych sposobów zarządzania zasobami ludzkimi i współdziałania między specjalistami w miejscu pracy terapeuty zajęciowego.

Umiejętności:

- Potrafi w rozszerzonym zakresie posługiwać się pojęciami zgodnymi z Międzynarodową Klasyfikacją Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia. Umie opisać wpływ zaburzeń struktury i funkcji organizmu na aktywność i uczestnictwo.

- Potrafi w rozszerzonym zakresie badać i analizować struktury i funkcje organizmu w stanie zdrowia i w przypadkach różnego rodzaju zaburzeń, oceniać wpływ funkcjonowania organizmu na możliwość podejmowania aktywności życia codziennego, aktywności fizycznej i twórczej.

- Potrafi w rozszerzonym zakresie badać, interpretować i opisywać zjawiska społeczne i procesy grupowe rozmaitej natury (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne i etyczne) w kategoriach poznania społecznego, wpływu społecznego oraz oddziaływania postaw, stereotypów i uprzedzeń społecznych.

- Potrafi w rozszerzonym zakresie oceniać i organizować wybrane dziedziny aktywności człowieka, jakimi są: kultura i sztuka, czas wolny, rekreacja, aktywność społeczna i obywatelska, organizacje pozarządowe, wolontariat.

- Potrafi w szerszym zakresie porozumiewać się i współpracować z osobami w kryzysie oraz z osobami z ograniczeniami w funkcjonowaniu, osobami z niepełnosprawnością lub chorymi oraz wykluczonymi społecznie.

- Potrafi dobierać i stosować metody i techniki służące pozyskiwaniu informacji o osobie lub grupie stosowane w badaniach naukowych w zakresie terapii zajęciowej.

- Potrafi współpracować w zespole interdyscyplinarnym prowadząc proces terapeutyczny osób z różnymi dysfunkcjami.

- Potrafi w rozszerzonym zakresie stosować metody i techniki terapii zajęciowej.

- Potrafi w szerszym stopniu korzystać z własnej kreatywności, umiejętności technicznych i interpersonalnych w terapii zajęciowej.

- Potrafi organizować społeczność lokalną oraz wykorzystywać zasoby kapitału społecznego na rzecz poprawy funkcjonowania osób niedostosowanych społecznie, zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych.

- Potrafi komunikować się i efektywnie współdziałać w grupie oraz wie jak budować poczucie odpowiedzialności za drugą osobę.

- Potrafi poprawnie, z punktu widzenia merytorycznej wiedzy oraz logicznego rozumowania, formułować własne sądy na temat procedur stosowanych w procesie terapii zajęciowej oraz proponować rozwiązania zgodnie z obowiązującymi standardami.

- Potrafi dokonać eksplikacji, operacjonalizacji i realizacji naukowego projektu badawczego oraz przedstawić go w formie publikacji naukowej.

- Zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie słownictwa specjalistycznego.

- Potrafi kierować procesem samokształcenia i dokumentować jego przebieg i efekty.

- Potrafi inspirować działania rozwijające twórczy potencjał osób, organizować zajęcia terapeutyczne i tworzyć środowisko do optymalnego prowadzenia terapii zajęciowej.

- Potrafi zastosować wybrane techniki masażu w obrębie kończyny górnej.

Kompetencje społeczne:

-Posiada holistyczny i personalistyczny obraz każdej osoby, szanuje jej indywidualność oraz potrafi współdziałać i pracować w grupie.

- Buduje relację terapeutyczną opartą na zasadach autonomii własnej i innych osób, ustalając priorytety do realizacji celów terapii oraz dbając o bezpieczeństwo własne, pacjentów i współpracowników.

- Poprzez swoją komunikację i interakcję wyraża solidaryzm zawodowy. Podejmuje działania promujące zawód terapeuty zajęciowego.

- Pracuje w zespole interdyscyplinarnym odpowiedzialnie i zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

- Angażuje się w racjonalną debatę dotyczącą roli zajęć i terapii zajęciowej w Polsce i na świecie.

- Swoją postawą i działaniami realizuje w praktyce etos zawodu.

- Stale podnosi poziom swojego profesjonalizmu zawodowego poprzez kształcenie ustawiczne.