Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Turystyka i Rekreacja, Stacjonarne, II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: TTR-SM
  Nazwa: Turystyka i Rekreacja, Stacjonarne, II stopnia
  Tryb studiów: Stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Kierunki: Turystyka i Rekreacja
Kierunki do
wyboru:
Turystyka i Rekreacja Coaching w Rekreacji
Turystyka i Rekreacja Zarządzanie Ośrodkami SPA
Turystyka i Rekreacja E-Zarządzanie w Turystyce i Rekreacji
Jednostki: Wydział Turystyki i Rekreacji (od 2003/4) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główne toki nauczania

1 rok, sem.1, Turystyka i Rekreacja
1 rok, sem.2, Turystyka i Rekreacja
2 rok, sem.3, Turystyka i Rekreacja, spec. Coaching w rekreacji
2 rok, sem.4, Turystyka i Rekreacja, spec. Coaching w rekreacji
2 rok, sem.3, Turystyka i Rekreacja, spec. Zarządzanie ośrodkami SPA
2 rok, sem.4, Turystyka i Rekreacja, spec. Zarządzanie ośrodkami SPA
2 rok, sem.3, Turystyka i Rekreacja, spec. Turystyka motywacyjna i biznesowa
2 rok, sem.4, Turystyka i Rekreacja, spec. Turystyka motywacyjna i biznesowa
2 rok, sem.3, Turystyka i Rekreacja, spec. Turystyka przyrodnicza
2 rok, sem.4, Turystyka i Rekreacja, spec. Turystyka przyrodnicza
2 rok, sem.3, Turystyka i Rekreacja, spec. Zarządzanie biznesem turystycznym
2 rok, sem.4, Turystyka i Rekreacja, spec. Zarządzanie biznesem turystycznym
2 rok, sem.3, Turystyka i Rekreacja, spec. Zarządzanie Projektami Outdoor
2 rok, sem.4, Turystyka i Rekreacja, spec. Zarządzanie Projektami Outdoor

Pozostałe toki nauczania

2 rok, sem.3, Turystyka i Rekreacja, spec. E-Zarządzanie w Turystyce i Rekreacji
2 rok, sem.4, Turystyka i Rekreacja, spec. E-Zarządzanie w Turystyce i Rekreacji

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie świadectwa dojrzałości, posiadanie dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie) lub studiów jednolitych magisterskich

i uzyskanie w dotychczasowej nauce efektów kształcenia umożliwiających kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja i osiągnięcie efektów kształcenia zamierzonych dla tego stopnia studiów.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium z turystyki i rekreacji
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent przygotowany jest do organizowania pracy jednostek turystycznych i rekreacyjnych, szczególnie w zakresie odpowiadającym wybranej specjalności (biura podróży, wyspecjalizowane przedsiębiorstwa turystyczne, obiekty hotelarskie i rekreacyjne, ośrodki wellness i SPA). Posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności pozwalające na pracę na samodzielnych stanowiskach.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o udział w studiach podyplomowych, możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia (doktoranckie).

Treści nauczania:

Absolwent osiągnął efekty w zakresie:

WIEDZY - umożliwiające rozumienie, analizę, ocenę: zmian w budowie i funkcjonowaniu organizmu człowieka pod wpływem ukierunkowanych programów, ćwiczeń fizycznych i zabiegów intensyfikujących odnowę psychosomatyczną; powstawania obciążeń i zaburzeń sychosomatycznych i możliwości wykorzystywania aktywności turystycznej i rekreacyjnej dla ich ograniczania lub eliminowania; procesów psychospołecznych charakterystycznych dla turystyki i rekreacji i związanych z nimi nowych form turystyki i rekreacji; wpływu czynników społecznych i zmian cywilizacyjnych na styl życia, związane z tym zagrożenia i możliwości ich ograniczania poprzez aktywność związaną z turystyką i rekreacją; wpływu uwarunkowań kulturowych, społecznych i cywilizacyjnych na wielkość, kierunki i formy ruchu turystycznego; gospodarowania przestrzenią i możliwości ochrony terenów cennych dla turystyki i rekreacji ze względu na wartości przyrodnicze, kulturowe lub funkcjonalne; uwarunkowań i zasad planowania bazy turystycznej i rekreacyjnej; turystyki i rekreacji jako przedmiotu nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk przyrodniczych oraz terminologii tych nauk w zakresie niezbędnym dla opisu zjawisk turystyki i rekreacji; regionów turystycznych Polski, Europy i krajów pozaeuropejskich oraz czynników determinujących ich rozwój; polityki państwa wobec turystyki i rekreacji; roli instytucji międzynarodowych i krajowych w tworzeniu warunków rozwoju turystyki i rekreacji; pojęcia przedsiębiorczości oraz ekonomicznych i organizacyjnych warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa i instytucje non-profit świadczące usługi turystyczne i rekreacyjne; ograniczania swobody gospodarczej w zakresie turystyki i rekreacji a także aktywności turystycznej i rekreacyjnej; zasady zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi oraz wybranymi prawami własności; przemysłowej.

UMIEJETNOŚCI- stosowania technik efektywnego komunikowania się i negocjacji w sytuacjach charakterystycznych dla turystyki i rekreacji; posługiwania się specjalistycznymi narzędziami i technikami, w tym informatycznymi, wykorzystywanymi w turystyce i rekreacji, w zakresie rezerwacji i wspierania prowadzenie przedsiębiorstwa turystycznego i e-biznesu; programowania działań społecznych, edukacyjnych, poznawczych i prozdrowotnych; planowania i realizacji zadań badawczych w sferze turystyki i rekreacji; wykorzystywania wychowawczych aspektów turystyki i rekreacji w integracji grup społecznych i profilaktyce patologii społecznych; realizowania przedsięwzięć turystycznych i zajęć rekreacyjnych w pracy z różnymi grupami społecznymi; modyfikowania istniejących i tworzenia nowych programów turystyki i form zajęć rekreacyjnych , interpretowania i wyjaśniania zjawisk społecznych oraz wzajemnych relacji między zjawiskami społecznymi w zakresie turystyki i rekreacji; wykorzystania metod i narzędzi opisu regionu turystycznego i rynku turystycznego i rekreacyjnego oraz technik pozyskiwania danych o regionach i rynkach dla zrozumienia i przewidywania kierunków ich rozwoju; przygotowania pisemnego opracowania dotyczącego złożonego zagadnienia; zorganizowania przedsiębiorstwa turystycznego lub rekreacyjnego w oparciu o niezbędne zasoby; prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub kierowania przedsiębiorstwem turystycznym lub rekreacyjnym, przy zatrudnieniu pracowników, posługiwaniu się instrumentami marketingu i posługiwaniu się wzorami umów stosowanymi w zakresie turystyki i rekreacji. Posiada także specjalistyczne umiejętności sprawnościowe i ruchowe z zakresu turystyki i rekreacyjnych form ruchu w zakresie wybranej formy lub specjalności oraz umiejętności językowe w zakresie związanym z turystyką i rekreacją w podstawowym języku obcym odpowiadające poziomowi B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego lub w dodatkowym języku obcym na poziomie B1-B2.

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH- pozwalające na: samodzielnie uzupełnianie wiedzy i umiejętności; realistyczną ocenę swoich kompetencji, dostrzeganie problemów etycznych związanych z własną pracą, przywództwo i odpowiedzialność wobec kierowanego zespołu a także wobec uczestników imprez turystycznych i zajęć rekreacyjnych; ocenę warunków realizacji podejmowanych i powierzanych sobie zadań i określanie priorytetów w ich realizacji; podejmowanie się złożonych zadań zawodowych, w dziedzinie w której się specjalizuje; zapewnienie bezpieczeństwa własnego, współpracowników i klientów; samodzielność opinii dotyczących działalności zawodowej; promowanie zdrowia i aktywność fizycznej; przedsiębiorczość, opartą na analizie ryzyka.