Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Turystyka i Rekreacja, Niestacjonarne, I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: TTR-ZL
  Nazwa: Turystyka i Rekreacja, Niestacjonarne, I stopnia
  Tryb studiów: Niestacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Kierunki: Turystyka i Rekreacja
Kierunki do
wyboru:
Turystyka i Rekreacja E-Business in Tourism
Turystyka i Rekreacja Hotelarstwo
Turystyka i Rekreacja Odnowa Psychosomatyczna
Turystyka i Rekreacja Obsługa ruchu turystycznego
Turystyka i Rekreacja Rekreacja Ruchowa
Turystyka i Rekreacja Turystyka Przygodowa
Jednostki: Wydział Turystyki i Rekreacji (od 2003/4) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główne toki nauczania

1 rok, sem.1, Turystyka i Rekreacja
1 rok, sem.2, Turystyka i Rekreacja
2 rok, sem.3, Turystyka i Rekreacja
2 rok, sem.4, Turystyka i Rekreacja, spec. E-biznes w turystyce
3 rok, sem.5, Turystyka i Rekreacja, spec. E-biznes w turystyce
3 rok, sem.6, Turystyka i Rekreacja, spec. E-biznes w turystyce
2 rok, sem.4, Turystyka i Rekreacja, spec. Hotelarstwo
3 rok, sem.5, Turystyka i Rekreacja, spec. Hotelarstwo
3 rok, sem.6, Turystyka i Rekreacja, spec. Hotelarstwo
2 rok, sem.4, Turystyka i Rekreacja, spec. Odnowa psychosomatyczna
3 rok, sem.5, Turystyka i Rekreacja, spec. Odnowa psychosomatyczna
3 rok, sem.6, Turystyka i Rekreacja, spec. Odnowa psychosomatyczna
2 rok, sem.4, Turystyka i Rekreacja, spec. Obsługa ruchu turystycznego
3 rok, sem.5, Turystyka i Rekreacja, spec. Obsługa ruchu turystycznego
3 rok, sem.6, Turystyka i Rekreacja, spec. Obsługa ruchu turystycznego
2 rok, sem.4, Turystyka i Rekreacja, spec. Rekreacja ruchowa
3 rok, sem.5, Turystyka i Rekreacja, spec. Rekreacja ruchowa
3 rok, sem.6, Turystyka i Rekreacja, spec. Rekreacja ruchowa
2 rok, sem.4, Turystyka i Rekreacja, spec. Turystyka przygodowa
3 rok, sem.5, Turystyka i Rekreacja, spec. Turystyka przygodowa
3 rok, sem.6, Turystyka i Rekreacja, spec. Turystyka przygodowa

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:
Rok akademicki 2014/2015 - ...

posiadanie świadectwa dojrzałości; wynik nowej matury, a dla kandydatów ze starą maturą - konkurs świadectw; pozytywnie zakończone postępowanie kwalifikacyjne.

Warunki przyjęcia:
Rok akademicki 2009/2010 - Rok akademicki 2013/2014

posiadanie świadectwa dojrzałości; wynik nowej matury, a dla kandydatów ze starą maturą - konkurs świadectw; pozytywnie zakończone postępowanie kwalifikacyjne.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat z turystyki i rekreacji
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata oraz wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Absolwenci są przygotowani do organizowania pracy i podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, przygotowywania oferty turystyczno-rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców, umiejętność komunikowania się co najmniej w dwóch językach obcych. Absolwenci przygotowani są do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych i zakładach hotelowych, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych, administracji rządowej i samorządowej, a także w różnego typu organizacjach i placówkach prowadzących działalność w dziedzinie rekreacji ( w stowarzyszeniach kultury fizycznej, domach kultury).

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o udział w studiach II stopnia magisterskich.

Treści nauczania:
Rok akademicki 2014/2015 - ...

Absolwent osiągnął efekty w zakresie:

Wiedza

 Posiada podstawową wiedzę o biochemicznych i fizjologicznych mechanizmach pracy i wypoczynku oraz żywienia człowieka

 Zna i rozumie podstawy budowy organizmu człowieka w zakresie biernego i czynnego układu ruchu oraz podstawowe procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie człowieka podczas pracy i wypoczynku

 Zna metody oceny stanu psychofizycznego człowieka, w zakresie niezbędnym dla oceny możliwości i potrzeby podejmowania przez niego aktywności w zakresie turystyki i rekreacji

 Posiada wiedzę i zna terminologię z zakresu psychologicznych i społecznych uwarunkowań podejmowania aktywności turystycznej i rekreacyjnej

 Zna metody poznania mechanizmów funkcjonowania człowieka podejmującego aktywność turystyczną i rekreacyjną

 Zna ogólne zasady funkcjonowania grupy społecznej oraz przebiegu interakcji międzyludzkich. Posiada wiedzę na temat podstaw komunikowania się dydaktycznego i wychowawczego w kontaktach z uczestnikami turystyki i rekreacji

 Zna i rozumie podstawowe czynniki cywilizacyjne kształtujące styl życia współczesnego człowieka

 Zna zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 Zna teoretyczne podstawy działań w zakresie poprawy stylu życia i sposobu żywienia oraz ich skutki dla stanu zdrowia

 Zna zasady promocji zdrowia oraz jego ochrony i rozumie rolę turystyki i rekreacji w promocji zdrowia i profilaktyce chorób cywilizacyjnych

 Rozumie znaczenie racjonalnego modelu żywienia dla promocji zdrowia i jego rolę jako kluczowego aspektu zdrowego stylu życia

 Posiada podstawową wiedzę o uwarunkowaniach środowiskowych funkcjonowania organizmu

 Zna metody diagnozowania stanów przeciążeniowych organizmu i rozumie ich wpływ na organizm

 Zna mechanizm działania i skutki powszechnie stosowanych zabiegów odnowy biologicznej

 Zna i rozumie prawne, etyczne i organizacyjne uwarunkowania wykonywania działalności zawodowej w zakresie turystyki i rekreacji, w tym:

- podstawy tworzenia i stosowania prawa oraz zakres jego regulacji w działalności turystycznej i rekreacyjnej,

- podstawowy zarządzania oraz funkcjonowania przedsiębiorstw tworzących i oferujących usługi turystyczne i rekreacyjne

 Zna pojęcia ochrony zdrowia i działalność leczniczej i rozumie granice pomiędzy nimi a rekreacją i odnową biologiczną

 Ma podstawową wiedzę i zna terminologię nauk o kulturze fizycznej w zakresie turystyki i rekreacji, w tym zna i rozumie podstawy historyczne ukształtowania współczesnej kultury czasu wolnego oraz zjawiska turystyki i rekreacji

 Zna i rozumie wybrane pojęcia z zakresu innych dziedzin związanych z turystyka i rekreacją, w tym nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych

 Ma podstawową wiedzę o turystyce i rekreacji jako gałęzi gospodarki oraz instytucjach ekonomicznych istotnych dla jej rozwoju

 Zna i rozumie podstawowe pojęcia własności intelektualnej i zasady jej ochrony

 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form przedsiębiorczości, charakterystycznej dla turystyki i rekreacji

 Zna w podstawowym zakresie dziedzictwo kultury i sztuki i rozumie jego wartość, szczególnie dla tożsamości społeczeństw i atrakcyjności wyjazdów turystycznych

 Zna metody pozyskiwania danych pozwalających opisywać atrakcyjność środowiska przyrodniczego i antropogenicznego dla turystyki i rekreacji

Umiejętności

 Posiada umiejętności techniczne, manualne i ruchowe związane z turystyką i rekreacją, pogłębione w zakresie wybranej specjalności

 Potrafi dobrać sprzęt do zajęć realizowanych w zakresie turystyki i rekreacji, posługiwać się sprzętem podstawowym oraz sprzętem specjalistycznym w zakresie wybranej specjalności

 Potrafi komunikować się z jednostką oraz grupą społeczną w zakresie turystyki, rekreacji oraz planowania osobistego rozwoju zawodowego

 Posiada umiejętność dostrzegania problemów zdrowotnych, ekonomicznych i społecznych związanych z uczestnictwem w turystyce i rekreacji, w tym identyfikowania motywów i barier w zakresie uczestnictwa w poszczególnych formach turystyki i rekreacji

 Potrafi dokonać diagnozy, sformułować cele, dobrać metody oddziaływania i przygotowywać osoby z różnych grup społecznych i w różnym wieku do racjonalnego spędzania czasu wolnego

 Potrafi podjąć działania edukacyjne wobec jednostki i grupy społecznej w sferze turystyki i rekreacji

 Potrafi ocenić stan zagrożenia życia poszkodowanego a także rozpoznać wybrane stany chorobowe oraz działać w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej po urazach ciała i w wybranych stanach chorobowych

 Potrafi korzystać z technik informacyjnych w celu pozyskiwania i przechowywania danych, w tym posługiwać się typowymi systemami informatycznymi wykorzystywanymi w turystyce i rekreacji i ustalić obowiązujący stan prawny odnoszący się do wybranego zagadnienia z zakresu turystyki lub rekreacji

 Potrafi ocenić poprawność podejmowanych działań i typowych dokumentów wykorzystywanych w praktyce organizacji turystyki i rekreacji

 Potrafi ocenić, w oparciu o podstawowe parametry, możliwości podejmowania wysiłku lub działania w warunkach zagrożenia, przez uczestników różnych form turystyki i rekreacji

 Potrafi interpretować dane liczbowe dotyczące uczestnictwa w różnych formach turystyki i rekreacji, w tym związane z badaniem opinii oraz pomiarem parametrów fizycznych u osób uczestniczących

 Potrafi przygotować analizę ekonomiczną przedsięwzięcia z zakresu turystyki i rekreacji zarówno na potrzeby własnej działalności gospodarczej jak i działalności instytucji publicznej lub społecznej

 Potrafi prowadzić dokumentację własną związaną z wykonywaniem zawodu oraz dokumentację jednostki świadczącej usługi turystyczne lub rekreacyjne

 Potrafi zaplanować, zorganizować i zrealizować zajęcia turystyczne i rekreacyjne dostosowane do zróżnicowanych potrzeb uczestników i dostępnych warunków

 Potrafi ocenić przydatność przestrzeni i jej zagospodarowania, warunków naturalnych, walorów przyrodniczych i antropogenicznych dla potrzeb turystyki i rekreacji

 Posiada umiejętność przygotowania pisemnego raportu prezentującego własne działania lub analizę danych dostępnych w zewnętrznych źródłach

 Posiada umiejętność prezentowania w formie ustnej własnych działań i osobistych refleksji. Potrafi wypowiadać się na tematy zawodowe z zakresu turystyki i rekreacji wykorzystując właściwą terminologię

 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne i gospodarcze zachodzące w sferze turystyki i rekreacji

 Potrafi w zakresie podstawowym wdrażać funkcje zarządzania w organizacji

 Ma umiejętności językowe dostosowane do zadań wykonywanych w zakresie turystyki i rekreacji odpowiadające przynajmniej w odniesieniu do jednego języka obcego poziomowi B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Kompetencje społeczne

 Jest zdolny do uzupełniania i doskonalenia kwalifikacji - potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności w zakresie wybranej specjalności zawodowej z wykorzystaniem wiarygodnych i efektywnych źródeł i metod

 Realistycznie ocenia swoje możliwości i kompetencje, zwłaszcza w zakresie rzetelnego i bezpiecznego wykonywania zadań w zakresie turystyki i rekreacji, i jest otwarty na korzystanie z pomocy ekspertów

 Kieruje się zasadami etyki zawodowej, realizuje swoje zadania w sposób uwzględniający dobro uczestników zajęć turystycznych i rekreacyjnych realizowanych z jego udziałem

 Posiada zdolność pracy w zespole, jest odpowiedzialny za swoje działanie i zachowanie osób powierzonych jego opiece, wykonuje zadania niezawodnie i punktualnie, szczególnie działając w ramach złożonych przedsięwzięć

 Trafnie określa priorytety realizacji podejmowanych i powierzanych sobie zadań zawodowych w turystyce i rekreacji

 Sprawnie komunikuje się z ludźmi, także w warunkach stresu, przekazuje im informacje związane z programem zajęć i zapewnieniem bezpieczeństwa a także prawidłowo interpretuje oczekiwania uczestników prowadzonych zajęć

 Potrafi przekazywaną wiedzą krajoznawczą i metodyczną zainteresować uczestników imprez turystycznych i zajęć rekreacyjnych o różnym poziomie wykształcenia

 Wykazuje dbałość o bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach rekreacyjnych i imprezach turystycznych, szczególnie w ocenie potencjalnych zagrożeń i przestrzeganiu sprawdzonych reguł postępowania

 Potrafi wyrazić swoją opinię w sprawach zawodowych z zakresu turystyki i rekreacji

 Dba o poziom własnej sprawności fizycznej niezbędny do kształcenia się i wykonywania zadań zawodowych

Treści nauczania:
Rok akademicki 2009/2010 - Rok akademicki 2013/2014

Absolwent osiągnął efekty w zakresie:

Wiedza

 Posiada podstawową wiedzę o biochemicznych i fizjologicznych mechanizmach pracy i wypoczynku oraz żywienia człowieka

 Zna i rozumie podstawy budowy organizmu człowieka w zakresie biernego i czynnego układu ruchu oraz podstawowe procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie człowieka podczas pracy i wypoczynku

 Zna metody oceny stanu psychofizycznego człowieka, w zakresie niezbędnym dla oceny możliwości i potrzeby podejmowania przez niego aktywności w zakresie turystyki i rekreacji

 Posiada wiedzę i zna terminologię z zakresu psychologicznych i społecznych uwarunkowań podejmowania aktywności turystycznej i rekreacyjnej

 Zna metody poznania mechanizmów funkcjonowania człowieka podejmującego aktywność turystyczną i rekreacyjną

 Zna ogólne zasady funkcjonowania grupy społecznej oraz przebiegu interakcji międzyludzkich. Posiada wiedzę na temat podstaw komunikowania się dydaktycznego i wychowawczego w kontaktach z uczestnikami turystyki i rekreacji

 Zna i rozumie podstawowe czynniki cywilizacyjne kształtujące styl życia współczesnego człowieka

 Zna zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 Zna teoretyczne podstawy działań w zakresie poprawy stylu życia i sposobu żywienia oraz ich skutki dla stanu zdrowia

 Zna zasady promocji zdrowia oraz jego ochrony i rozumie rolę turystyki i rekreacji w promocji zdrowia i profilaktyce chorób cywilizacyjnych

 Rozumie znaczenie racjonalnego modelu żywienia dla promocji zdrowia i jego rolę jako kluczowego aspektu zdrowego stylu życia

 Posiada podstawową wiedzę o uwarunkowaniach środowiskowych funkcjonowania organizmu

 Zna metody diagnozowania stanów przeciążeniowych organizmu i rozumie ich wpływ na organizm

 Zna mechanizm działania i skutki powszechnie stosowanych zabiegów odnowy biologicznej

 Zna i rozumie prawne, etyczne i organizacyjne uwarunkowania wykonywania działalności zawodowej w zakresie turystyki i rekreacji, w tym:

- podstawy tworzenia i stosowania prawa oraz zakres jego regulacji w działalności turystycznej i rekreacyjnej,

- podstawowy zarządzania oraz funkcjonowania przedsiębiorstw tworzących i oferujących usługi turystyczne i rekreacyjne

 Zna pojęcia ochrony zdrowia i działalność leczniczej i rozumie granice pomiędzy nimi a rekreacją i odnową biologiczną

 Ma podstawową wiedzę i zna terminologię nauk o kulturze fizycznej w zakresie turystyki i rekreacji, w tym zna i rozumie podstawy historyczne ukształtowania współczesnej kultury czasu wolnego oraz zjawiska turystyki i rekreacji

 Zna i rozumie wybrane pojęcia z zakresu innych dziedzin związanych z turystyka i rekreacją, w tym nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych

 Ma podstawową wiedzę o turystyce i rekreacji jako gałęzi gospodarki oraz instytucjach ekonomicznych istotnych dla jej rozwoju

 Zna i rozumie podstawowe pojęcia własności intelektualnej i zasady jej ochrony

 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form przedsiębiorczości, charakterystycznej dla turystyki i rekreacji

 Zna w podstawowym zakresie dziedzictwo kultury i sztuki i rozumie jego wartość, szczególnie dla tożsamości społeczeństw i atrakcyjności wyjazdów turystycznych

 Zna metody pozyskiwania danych pozwalających opisywać atrakcyjność środowiska przyrodniczego i antropogenicznego dla turystyki i rekreacji

Umiejętności

 Posiada umiejętności techniczne, manualne i ruchowe związane z turystyką i rekreacją, pogłębione w zakresie wybranej specjalności

 Potrafi dobrać sprzęt do zajęć realizowanych w zakresie turystyki i rekreacji, posługiwać się sprzętem podstawowym oraz sprzętem specjalistycznym w zakresie wybranej specjalności

 Potrafi komunikować się z jednostką oraz grupą społeczną w zakresie turystyki, rekreacji oraz planowania osobistego rozwoju zawodowego

 Posiada umiejętność dostrzegania problemów zdrowotnych, ekonomicznych i społecznych związanych z uczestnictwem w turystyce i rekreacji, w tym identyfikowania motywów i barier w zakresie uczestnictwa w poszczególnych formach turystyki i rekreacji

 Potrafi dokonać diagnozy, sformułować cele, dobrać metody oddziaływania i przygotowywać osoby z różnych grup społecznych i w różnym wieku do racjonalnego spędzania czasu wolnego

 Potrafi podjąć działania edukacyjne wobec jednostki i grupy społecznej w sferze turystyki i rekreacji

 Potrafi ocenić stan zagrożenia życia poszkodowanego a także rozpoznać wybrane stany chorobowe oraz działać w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej po urazach ciała i w wybranych stanach chorobowych

 Potrafi korzystać z technik informacyjnych w celu pozyskiwania i przechowywania danych, w tym posługiwać się typowymi systemami informatycznymi wykorzystywanymi w turystyce i rekreacji i ustalić obowiązujący stan prawny odnoszący się do wybranego zagadnienia z zakresu turystyki lub rekreacji

 Potrafi ocenić poprawność podejmowanych działań i typowych dokumentów wykorzystywanych w praktyce organizacji turystyki i rekreacji

 Potrafi ocenić, w oparciu o podstawowe parametry, możliwości podejmowania wysiłku lub działania w warunkach zagrożenia, przez uczestników różnych form turystyki i rekreacji

 Potrafi interpretować dane liczbowe dotyczące uczestnictwa w różnych formach turystyki i rekreacji, w tym związane z badaniem opinii oraz pomiarem parametrów fizycznych u osób uczestniczących

 Potrafi przygotować analizę ekonomiczną przedsięwzięcia z zakresu turystyki i rekreacji zarówno na potrzeby własnej działalności gospodarczej jak i działalności instytucji publicznej lub społecznej

 Potrafi prowadzić dokumentację własną związaną z wykonywaniem zawodu oraz dokumentację jednostki świadczącej usługi turystyczne lub rekreacyjne

 Potrafi zaplanować, zorganizować i zrealizować zajęcia turystyczne i rekreacyjne dostosowane do zróżnicowanych potrzeb uczestników i dostępnych warunków

 Potrafi ocenić przydatność przestrzeni i jej zagospodarowania, warunków naturalnych, walorów przyrodniczych i antropogenicznych dla potrzeb turystyki i rekreacji

 Posiada umiejętność przygotowania pisemnego raportu prezentującego własne działania lub analizę danych dostępnych w zewnętrznych źródłach

 Posiada umiejętność prezentowania w formie ustnej własnych działań i osobistych refleksji. Potrafi wypowiadać się na tematy zawodowe z zakresu turystyki i rekreacji wykorzystując właściwą terminologię

 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne i gospodarcze zachodzące w sferze turystyki i rekreacji

 Potrafi w zakresie podstawowym wdrażać funkcje zarządzania w organizacji

 Ma umiejętności językowe dostosowane do zadań wykonywanych w zakresie turystyki i rekreacji odpowiadające przynajmniej w odniesieniu do jednego języka obcego poziomowi B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Kompetencje społeczne

 Jest zdolny do uzupełniania i doskonalenia kwalifikacji - potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności w zakresie wybranej specjalności zawodowej z wykorzystaniem wiarygodnych i efektywnych źródeł i metod

 Realistycznie ocenia swoje możliwości i kompetencje, zwłaszcza w zakresie rzetelnego i bezpiecznego wykonywania zadań w zakresie turystyki i rekreacji, i jest otwarty na korzystanie z pomocy ekspertów

 Kieruje się zasadami etyki zawodowej, realizuje swoje zadania w sposób uwzględniający dobro uczestników zajęć turystycznych i rekreacyjnych realizowanych z jego udziałem

 Posiada zdolność pracy w zespole, jest odpowiedzialny za swoje działanie i zachowanie osób powierzonych jego opiece, wykonuje zadania niezawodnie i punktualnie, szczególnie działając w ramach złożonych przedsięwzięć

 Trafnie określa priorytety realizacji podejmowanych i powierzanych sobie zadań zawodowych w turystyce i rekreacji

 Sprawnie komunikuje się z ludźmi, także w warunkach stresu, przekazuje im informacje związane z programem zajęć i zapewnieniem bezpieczeństwa a także prawidłowo interpretuje oczekiwania uczestników prowadzonych zajęć

 Potrafi przekazywaną wiedzą krajoznawczą i metodyczną zainteresować uczestników imprez turystycznych i zajęć rekreacyjnych o różnym poziomie wykształcenia

 Wykazuje dbałość o bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach rekreacyjnych i imprezach turystycznych, szczególnie w ocenie potencjalnych zagrożeń i przestrzeganiu sprawdzonych reguł postępowania

 Potrafi wyrazić swoją opinię w sprawach zawodowych z zakresu turystyki i rekreacji

 Dba o poziom własnej sprawności fizycznej niezbędny do kształcenia się i wykonywania zadań zawodowych