Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Kultura Fizyczna Osób Starszych, Stacjonarne, I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WKF-SL
  Nazwa: Kultura Fizyczna Osób Starszych, Stacjonarne, I stopnia
  Tryb studiów: Stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Kierunki: Kultura Fizyczna Osób Starszych
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu (od 2003/4) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główne toki nauczania

1 rok, sem.1, Kultura Fizyczna Osób Starszych
1 rok, sem.2, Kultura Fizyczna Osób Starszych
2 rok, sem.3, Kultura Fizyczna Osób Starszych
2 rok, sem.4, Kultura Fizyczna Osób Starszych
3 rok, sem.5, Kultura Fizyczna Osób Starszych, spec. Odnowa biologiczna
3 rok, sem.6, Kultura Fizyczna Osób Starszych, spec. Odnowa biologiczna
3 rok, sem.5, Kultura Fizyczna Osób Starszych, spec. Trener personalny
3 rok, sem.6, Kultura Fizyczna Osób Starszych, spec. Trener personalny

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie świadectwa dojrzałości; wynik egzaminu maturalnego; pozytywny wynik egzaminu ze sprawności fizycznej (lub posiadanie aktualnej klasy mistrzowskiej międzynarodowej, klasy mistrzowskiej lub I klasy sportowej w dyscyplinach olimpijskich); pozytywne zakończenie postępowania rekrutacyjnego.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat z kultury fizycznej osób starszych
Uprawnienia zawodowe:

absolwent kierunku kultura fizyczna osób starszych uzyskuje wykształcenie i przygotowanie zawodowe zgodne z wymaganiami obowiązującymi w jednostkach zajmujących się kulturą fizyczną osób starszych, przede wszystkim w zakresie stosowania ćwiczeń fizycznych w profilaktyce procesów starzenia i poprawie jakości życia. Uzyskuje merytoryczne przygotowanie i niezbędną wiedzę biologiczną i społeczną oraz umiejętności umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm ludzi starszych. Miejscem zatrudnienia absolwenta mogą być domy i kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku, salony fitness, ośrodki wypoczynkowe, gabinety odnowy biologicznej, hotele/pensjonaty, kliniki zdrowia i urody a także kluby sportowe. Absolwent tego kierunku uzyskuje również wiedzę i umiejętności niezbędne do kompetentnego pełnienia roli trenera personalnego aktywności fizycznej seniora, instruktora odnowy biologicznej.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o udział w studiach drugiego stopnia magisterskich.

Treści nauczania:

Absolwent osiągnął efekty w zakresie:

WIEDZY

• Ma wiedzę i zna terminologię z zakresu procesów biochemicznych zachodzących w organizmie człowieka w stanie spoczynku i aktywności fizycznej oraz w zmieniających się warunkach środowiska zewnętrznego; biologicznego rozwoju człowieka; biomechaniki i patobiomechaniki układu ruchu człowieka; gerontologii.

• Posiada ogólną znajomość budowy organizmu człowieka z uwzględnieniem układu ruchu, układów trzewnych i układu nerwowego, stosuje polską terminologię.

• Zna terminologię i dysponuje podstawową wiedzą w zakresie fizjologicznych funkcji organizmu człowieka w warunkach spoczynku i aktywności fizycznej oraz w okresie powysiłkowym.

• Jest świadomy jedności psychofizycznej człowieka, posiada elementarny zasób pojęć i wiedzy o psychicznym funkcjonowaniu człowieka w kontekście działalności edukacyjnej i rekreacyjno-sportowej.

• Zna metody pomiaru wskaźników morfologicznych, biochemicznych krwi i fizjologicznych układu krążenia oraz parametrów układu oddechowego.

• Zna metody oceny rozwoju fizycznego oraz metody biomechanicznej diagnozy układu ruchu człowieka.

• Posiada podstawową wiedzę o stanach zagrożenia życia i zdrowia oraz o zasadach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, posługuje się fachową terminologią.

• Posiada elementarną wiedzę na temat uwarunkowań zdrowia oraz etiologii i profilaktyki najczęstszych niezakaźnych chorób przewlekłych, a także problemów zdrowotnych osób starszych.

• Zna terminologię oraz posiada podstawową wiedzę z zakresu żywienia i dietetyki oraz suplemetacji.

• Posiada podstawową wiedzę i zna terminologię z zakresu edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia oraz ochrony środowiska.

• Rozumie znaczenie odnowy biologicznej w profilaktyce zdrowotnej oraz w aktywności rekreacyjno-sportowej osób starszych, zna podstawowe zabiegi i metody stosowane w odnowie biologicznej.

• Zna metody diagnozowania stanów przeciążenia organizmu ćwiczeniami fizycznymi i ich wpływ na organizm.• Jest świadomy zagrożeń zdrowia wynikających z niedoboru lub nadmiaru aktywności fizycznej, zna przeciwwskazania do wysiłków fizycznych i wykonywania ćwiczeń fizycznych w niektórych schorzeniach i zaburzeniach statyki ciała.

• Zna podstawy prawne systemu edukacji i działalności rekreacyjno-sportowej osób starszych, zna zasady etyki zawodowej, rozumie znaczenie refleksji etycznej w działalności zawodowej.

• Zna miejsce kultury fizycznej w kulturze globalnej, rozumie mechanizmy oddziaływania środkami fizycznymi na organizm człowieka i środkami społecznymi na osobowość w różnych etapach ontogenezy, jest świadomy kluczowej roli aktywności fizycznej w zachowaniu zdrowia jednostki i społeczeństwa.

• Posiada podstawową wiedzę i zna terminologię z zakresu historii kultury fizycznej, rozumie uwarunkowania rozwoju oraz problemy współczesnej kultury fizycznej.

• Zna terminologię i posiada podstawową wiedzę z zakresu sprawności fizycznej i motoryczności człowieka.

• Posiada zasób pojęć i ma podstawową wiedzę na temat teorii i praktyki różnych form treningu zdrowotnego osób starszych.

• Posiada wiedzę z zakresu podstaw turystyki i rekreacji, rozumie znaczenie aktywnej turystyki i rekreacji w stylu życia osób starszych.

• Posiada wiedzę i zna terminologię z zakresu psychologii, pedagogiki i komunikacji społecznej w stopniu niezbędnym do pracy z osobami starszymi.

• Dysponuje wiedzą z zakresu dydaktyki ogólnej i przedmiotowej, posiada odpowiedni zasób pojęć.

• Posiada wiedzę merytoryczną, niezbędną do prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych dla osób starszych, zgodnie z wybraną specjalnością studiów, zna fachową terminologię.

• Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej.

• Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w kulturze fizycznej.

• Zna terminologię i posiada podstawową wiedzę w zakresie metod stosowanych w kinezyterapii i fizykoterapii u osób starszych.

UMIEJĘTNOŚCI

• Potrafi dokonywać pomiaru podstawowych wskaźników strukturalnej i morfologicznej budowy ciała oraz wskaźników fizjologicznych.

• Potrafi zmierzyć podstawowe parametry kinematyczne i dynamiczne, służące do oceny stanu funkcjonalnego układu ruchu człowieka, posiada umiejętność testowania podstawowych komponentów sprawności fizycznej.

• Potrafi obsługiwać podstawowe urządzenia pomiarowe wykorzystywane w sporcie i rekreacji oraz posługiwać się specjalistycznymi urządzeniami i sprzętem sportowym.

• Potrafi komunikować się z osobami starszymi, jako podmiotami działalności zawodowej oraz z innymi specjalistami.

• Potrafi dokonywać diagnozy rozwoju somatycznego i motorycznego z uwzględnieniem aktualnych standardów rozwoju.

• Posiada umiejętność diagnozowania i doboru odpowiedniej aktywności fizycznej do kształtowania różnych komponentów sprawności fizycznej, potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce.

• Potrafi dokonywać diagnozy i prognozy w celu planowania, projektowania i realizacji procesu edukacji oraz identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce.

• Potrafi indywidualizować zadania oraz dostosowywać treści i metody oddziaływania do potrzeb i możliwości osób starszych.

• Potrafi korzystać z technik informacyjnych w celu pozyskiwania, przetwarzania i przechowywania danych oraz wykorzystywania w działalności edukacyjnej i do własnego rozwoju zawodowego.

• Potrafi interpretować wyniki podstawowych wskaźników: fizjologicznych, biofizycznych i morfologicznych, pozwalających diagnozować stan organizmu, odnosząc je do wartości referencyjnych.

• Potrafi wykorzystywać niektóre informatyczne narzędzia statystyczne do przetwarzania i interpretacji wyników badań empirycznych.

• Potrafi prowadzić dokumentację zajęć oraz dokumentację związana z organizacją i sędziowaniem zawodów rekreacyjno-sportowych.

• Potrafi planować, projektować i prowadzić zajęcia rekreacyjno-sportowe w różnych warunkach, w tym w warunkach obozowych (w sezonie letnim i zimowym) oraz w różnej formie.

• Posiada umiejętność nauczania podstawowych ćwiczeń z zakresu różnych form treningu zdrowotnego w sportach indywidualnych.

• Posiada umiejętność nauczania podstawowych ćwiczeń z zakresu różnych form treningu zdrowotnego w sportach zespołowych

• Potrafi organizować i prowadzić aktywne formy turystyki i imprezy rekreacyjne oraz organizować, prowadzić i sędziować zawody rekreacyjno-sportowe z zakresu sportów indywidualnych i zespołowych.

• Potrafi opracować i zrealizować programy profilaktyczno- promocyjne w zakresie różnych obszarów edukacji zdrowotnej osób starszych.

• Jest praktycznie przygotowany do działań profesjonalnych w zakresie wybranej specjalności studiów.

• Potrafi wykonywać, demonstrować, asekurować podstawowe ćwiczenia z zakresu sportów indywidualnych i zespołowych, ćwiczenia rytmiczne, taneczne.

• Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych z zakresu wybranych zagadnień kultury fizycznej, w tym pracy dyplomowej – licencjackiej, w oparciu o dane źródłowe i własne działania oraz prezentowania w formie ustnej cudzych i własnych poglądów, działań.

• Ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, wyrażające się znajomością co najmniej jednego języka obcego, posługuje się słownictwem z zakresu kultury fizycznej.

• Potrafi dokonać oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia oraz zaplanować postępowanie dietetyczno-suplementacyjne dla osób starszych.

• Potrafi diagnozować podstawowe zaburzenia narządu ruchu oraz aktywnie współpracować w zakresie usprawniania ruchowego osób starszych.

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

• Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwoju osobistego i zawodowego, doskonalenia swojego warsztatu pracy, podnoszenia i uzupełniania kwalifikacji zawodowych –„uczenia się przez całe życie”, planuje swój rozwój zawodowy, potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności.

• Okazuje szacunek wobec innych osób, troskę o ich dobro, będąc z nimi w relacjach, dokonując oceny i formułując opinie na ich temat, ujawnia wrażliwość etyczną, empatię, otwartość, refleksyjność, postawy prospołeczne i odpowiedzialność.

• Potrafi współdziałać i pracować w zespole, pełniąc różne role, umie podejmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne związane z projektowaniem i realizacją działań profesjonalnych.

• Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych celu i zadania, dokonując wyborów jest odpowiedzialny i autonomiczny, wykazuje aktywność, odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań.

• Potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z pełnieniem roli zawodowej kierując się zasadami etycznymi, ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności zawodowych, nie podejmuje działań, które przekraczają jego możliwości i kompetencje, wie, kiedy zwrócić się do ekspertów.

• Realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia, przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy i udzielania pierwszej pomocy. Jest świadomy odpowiedzialności prawnej w swojej działalności zawodowej.

• Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie uczestnictwa w kulturze fizycznej, docenia jej znaczenie w dbałości o ciało, jest świadomy jak wielką wartością jest zdrowie zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i społecznym, jest gotowy do działań na rzecz zdrowego środowiska.

• Dba o swój poziom sprawności fizycznej, niezbędnej do prawidłowego demonstrowania ćwiczeń fizycznych, modelowania zachowań związanych z prowadzeniem aktywnego stylu życia, kształtowania postaw prosomatycznych i prozdrowotnych; przestrzega zasad higieny aparatu głosowego, ujawnia prawidłowe nawyki posługiwania się narządem mowy w działalności zawodowej.

• Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań edukacyjnych, zachowywania się w sposób profesjonalny; odpowiedzialnie przygotowuje się do zajęć, jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych.