Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Kultura Fizyczna Osób Starszych, Stacjonarne, II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WKFA-SM
  Nazwa: Kultura Fizyczna Osób Starszych, Stacjonarne, II stopnia
  Tryb studiów: Stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Kierunki: Kultura Fizyczna Osób Starszych
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu (od 2003/4) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główne toki nauczania

1 rok, sem.1, Kultura Fizyczna Osób Starszych
1 rok, sem.2, Kultura Fizyczna Osób Starszych
2 rok, sem.3, Kultura Fizyczna Osób Starszych, grupa zajęć specjalistycznych- Promocja zdrowia i odnowa biologiczna osób starszych
2 rok, sem.4, Kultura Fizyczna Osób Starszych, grupa zajęć specjalistycznych- Promocja zdrowia i odnowa biologiczna osób starszych
2 rok, sem.3, Kultura Fizyczna Osób Starszych, grupa zajęć specjalistycznych- Trener przygotowania fizycznego osób starszych
2 rok, sem.4, Kultura Fizyczna Osób Starszych, grupa zajęć specjalistycznych- Trener przygotowania fizycznego osób starszych

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Ukończone studia pierwszego stopnia (licencjackie) w zakresie kultury fizycznej osób starszych lub innego kierunku mieszczącego się w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej; pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium z kultury fizycznej osób starszych
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku kultura fizyczna osób starszych:

• Posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe pozwalające na pracę z osobami w wieku seniora, przede wszystkim w zakresie stosowania ćwiczeń fizycznych w profilaktyce chorób oraz poprawie zdrowia i jakości życia. Posiada merytoryczne przygotowanie i predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi starszymi oraz legitymuje się sprawnością fizyczną pozwalającą na przeprowadzenie ćwiczeń fizycznych z tymi osobami.

• W trakcie studiów może wybrać różne ścieżki rozwoju – wybór jednej z dwóch grup zajęć specjalistycznych:

- "Trener przygotowania fizycznego osób starszych" – jest przygotowany do pracy z osobami starszymi indywidualnie lub w klubach Masters. Potrafi dostosować plany treningowe do indywidualnych możliwości zawodników w kategorii Masters oraz osób podejmujących trening zdrowotny. Jest fachowcem z zakresu monitorowania obciążeń treningowych, kształtowania zdolności motorycznych (wytrzymałość, siła, szybkość, koordynacyjne zdolności motoryczne), diagnostyki wydolności oraz programowania i indywidualizacji przygotowania motorycznego pod kątem stawianych celów. Posiada wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji osób starszych aktywnych fizycznie.

- "Promocja zdrowia i odnowa biologiczna osób starszych" – wyposaża absolwenta w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zdrowiu i pokrewnych. Znajomość problematyki profilaktyki zagrożeń zdrowia osób starszych pozwala absolwentowi na pracę indywidualną oraz w jednostkach samorządowych powołanych do opieki nad osobami starszymi. Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania, przywracania sprawności i wydolności fizycznej utraconej lub obniżonej wskutek hipofunkcji narządu ruchu u osób w różnym wieku. Posiada on umiejętności planowania i wykonywania zabiegów odnowy biologicznej u osób starszych. Legitymuje się umiejętnością dostosowywania swoich działań do wymogów współczesnej gerokinezjologii i kontrolowania efektywności procesu usprawniania osób starszych. Absolwent posiada wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji z uwzględnieniem dietoterapii chorób typowych dla tej grupy populacyjnej.

• Posiada znajomość języka obcego na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

• Jest przygotowany do:

- pracy w zakresie świadczenia usług osobom w domach i klubach seniora, uniwersytetach trzeciego wieku, w salonach fitness, klubach seniora, ośrodkach wypoczynkowych, w gabinetach odnowy biologicznej, hotelach/pensjonatach, klinikach zdrowia i urody, a także klubach sportowych;

- podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o udział w studiach podyplomowych, możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia (do Szkoły Doktorskiej).

Treści nauczania:

Absolwent osiągnął efekty w zakresie:

-Wiedzy:

• posiada pogłębioną wiedzę i zna specjalistyczną terminologię w zakresie biochemicznych i fizjologicznych aspektów starzenia oraz treningu zdrowotnego

• ma pogłębioną wiedzę i zna specjalistyczną terminologię dotyczącą procesów inwolucyjnych człowieka i współczesnych trendów demograficznych

• posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie biomechaniki i patobiomechaniki układu ruchu człowieka

• posiada szczegółową znajomość budowy i funkcji fizjologicznych poszczególnych układów organizmu człowieka

• jest świadomy jedności psychofizycznej człowieka, posiada szeroki zasób pojęć i wiedzy o psychicznym i społecznym funkcjonowaniu człowieka w kontekście działalności rekreacyjno-sportowej i promocji zdrowia

• posiada szczegółową wiedzę dotyczącą metod pomiaru wskaźników somatycznych, biochemicznych, fizjologicznych i biomechanicznych oraz interpretacji i statystycznej analizy wyników

• posiada pogłębioną wiedzę o stanach zagrożenia zdrowia i życia oraz o zasadach udzielania pierwszej pomocy, posługuje się fachową terminologią

• posiada specjalistyczną wiedzę i zna fachową terminologię w zakresie żywienia i dietetyki oraz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

• posiada pogłębioną wiedzę na temat metod odnowy biologicznej i psychicznej stosowanych w profilaktyce zdrowotnej oraz w aktywności rekreacyjno-sportowej osób starszych

• zna zagrożenia zdrowia wynikające z niedoboru lub nadmiaru aktywności fizycznej, zna przeciwwskazania do wysiłków fizycznych i wykonywania ćwiczeń fizycznych w niektórych schorzeniach i zaburzeniach statyki ciała

• zna podstawy prawne i ekonomiczno-gospodarcze możliwości organizowania działalności rekreacyjno-sportowej osób starszych, zna zasady etyki zawodowej oraz zasady ochrony własności intelektualnej

• posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie sprawności fizycznej i motoryczności człowieka

• posiada zasób pojęć i ma pogłębioną wiedzę na temat teorii i praktyki różnych form treningu zdrowotnego osób starszych

• posiada wiedzę z zakresu podstaw turystyki i rekreacji, rozumie znaczenie aktywnej turystyki i rekreacji w stylu życia osób starszych

• posiada wzbogaconą wiedzę i zna terminologię z zakresu psychologii i socjologii zdrowia oraz pedagogiki i komunikacji społecznej w stopniu niezbędnym do pracy z osobami starszymi

• posiada wiedzę merytoryczną, niezbędną do prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych dla osób starszych zgodnie z kierunkiem studiów i wybraną grupą zajęć specjalistycznych, zna fachową terminologię w tym zakresie

• posiada wiedzę na temat etiopatogenezy i przebiegu klinicznego schorzeń u osób starszych, zna terminologię i posiada wiedzę z zakresu kinezyterapii w usprawnianiu w okresie starzenia

• zna podstawy medycyny sportowej i metody odnowy biologicznej

-Umiejętności:

• potrafi dokonywać pomiaru, analizy i interpretacji wskaźników somatycznych, biochemicznych, fizjologicznych, formułuje i rozwiązuje złożone i nietypowe problemy, innowacyjnie wykonuje zadania w warunkach nieprzewidywalnych

• potrafi zmierzyć parametry kinematyczne i dynamiczne, służące do oceny stanu funkcjonalnego układu ruchu człowieka, posiada umiejętność testowania komponentów sprawności fizycznej, formułuje i rozwiązuje złożone i nietypowe problemy

• potrafi obsługiwać urządzenia pomiarowe wykorzystywane w sporcie i rekreacji oraz posługiwać się specjalistycznymi urządzeniami i sprzętem sportowym, formułuje i rozwiązuje złożone i nietypowe problemy, innowacyjnie wykonuje zadania w warunkach nieprzewidywalnych

• potrafi komunikować się z osobami starszymi, jako podmiotami działalności zawodowej oraz z innymi specjalistami; odpowiednio uzasadniać stanowisko, prowadzić debatę

• potrafi dokonywać diagnozy rozwoju somatycznego i motorycznego z uwzględnieniem aktualnych standardów rozwoju

• samodzielnie potrafi organizować, realizować i dokumentować zajęcia rekreacyjne, sportowe i zdrowotne dla osób starszych, formułuje i rozwiązuje złożone i nietypowe problemy, innowacyjnie wykonuje zadania w warunkach nieprzewidywalnych

• potrafi indywidualizować zadania oraz dostosowywać treści i metody oddziaływania do potrzeb psychicznych i możliwości fizycznych osób starszych w celu skutecznego zapobiegania wykluczeniu społecznemu

• potrafi wykorzystywać wyspecjalizowane narzędzia statystyczne do gromadzenia, analizy i interpretacji wyników badań empirycznych

• posiada umiejętność nauczania ćwiczeń z zakresu różnych form treningu zdrowotnego w sportach indywidualnych i zespołowych

• potrafi organizować i prowadzić aktywne formy turystyki oraz imprezy rekreacyjne

• formułuje i rozwiązuje złożone i nietypowe problemy, a także potrafi opracować i zrealizować programy profilaktyczno-promocyjne w zakresie różnych obszarów edukacji zdrowotnej oraz zaplanować postępowanie dietetyczno-suplementacyjne dla osób starszych

• potrafi demonstrować i asekurować ćwiczenia z zakresu sportów indywidualnych i zespołowych oraz ćwiczenia rytmiczne i taneczne

• posiada umiejętność zaplanowania i przeprowadzenia badań naukowych oraz interpretacji i prawidłowego wnioskowania; potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi

• posługuje się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, oraz specjalistyczną terminologią z zakresu kultury fizycznej

• potrafi diagnozować zaburzenia narządu ruchu oraz aktywnie współpracować w zakresie usprawniania ruchowego osób starszych

• potrafi udzielać medycznej pomocy

• potrafi kierować pracą zespołu, współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodąca rolę w zespole realizującym zadania zawodowe

• samodzielnie planuje i realizuje własne uczenie się przez całe życie, potrafi ukierunkowywać innych w tym zakresie

- Kompetencje społeczne:

• uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, jest krytyczny w jej ocenie, zasięga opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

• myśli i działa w sposób przedsiębiorczy

• potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z pełnieniem roli zawodowej kierując się zasadami etycznymi

• realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia, przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy i udzielania pierwszej pomocy; jest świadomy odpowiedzialności prawnej w swojej działalności zawodowej

• ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie uczestnictwa w kulturze fizycznej, dba o swój poziom sprawności fizycznej, docenia jej znaczenie w dbałości o ciało, jest świadomy wysokiej wartości zdrowia w wymiarze jednostkowym i społecznym, jest gotowy do działań na rzecz promocji zdrowia

• ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań edukacyjnych, zachowywania się w sposób profesjonalny, odpowiedzialnie przygotowuje się do zajęć, jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, dba o prestiż wykonywanego zawodu