Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Sport, Stacjonarne, I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WSP-SL
  Nazwa: Sport, Stacjonarne, I stopnia
  Tryb studiów: Stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Kierunki: Sport
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu (od 2003/4) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

1 rok, sem.1, Sport
1 rok, sem.2, Sport
2 rok, sem.3, Sport
2 rok, sem.4, Sport
3 rok, sem.5, Sport
3 rok, sem.6, Sport

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie świadectwa dojrzałości; wynik egzaminu maturalnego; pozytywny wynik egzaminu ze sprawności fizycznej (lub posiadanie aktualnej klasy mistrzowskiej międzynarodowej, klasy mistrzowskiej lub I klasy sportowej w dyscyplinach olimpijskich); pozytywnie zakończone postępowanie rekrutacyjne.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat kierunku Sport
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do edukacji i wychowania poprzez sport, samodzielnego planowania i realizacji szkolenia sportowego. Posiada podstawową wiedzę i umiejętności z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem sportu. Potrafi oddziaływać na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju motorycznego, związanych z uczestnictwem w działalności sportowej.

Jest przygotowany do podjęcia pracy w: związkach i zrzeszeniach sportowych, stowarzyszeniach sportowych, w szczególności w klubach; instytucjach samorządowych i rządowych odpowiedzialnych za sport.

Posiada uprawnienia trenerskie z zakresu wybranej dyscypliny sportowej oraz jest przygotowany do projektowania systemów organizacyjnych w kulturze fizycznej, tworzenia podstawowych jednostek organizacyjnych w sporcie, a także realizowania procesu zarządzania nimi.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o udział w studiach II stopnia.

Treści nauczania:

absolwent osiągnął efekty w zakresie

Wiedzy:

• Ma wiedzę i zna terminologię z zakresu biochemicznych reakcji zachodzących w organizmie człowieka, w różnych stanach: w spoczynku,

aktywności fizycznej i w zmieniających się warunkach środowiska zewnętrznego, biologicznego rozwoju człowieka oraz biomechaniki układu

ruchu człowieka.

• Posiada ogólną znajomość budowy organizmu ludzkiego ze szczególnym uwzględnieniem układu ruchu, układów trzewnych i układu nerwowego,stosuje polską terminologię.

• Dysponuje podstawowym aparatem pojęciowym i wiedzą o funkcjonowaniu układów fizjologicznych organizmu człowieka w różnych stanach: w

spoczynku, podczas aktywności fizycznej i po wysiłkach.

• Jest świadomy jedności psychofizycznej człowieka, posiada elementarny zasób pojęć i wiedzy o psychicznym funkcjonowaniu człowieka w

kontekście działalności edukacyjnej i sportowej.

• Zna metody pomiaru wskaźników morfologicznych, biochemicznych krwi i fizjologicznych układu krążenia oraz parametrów układu oddechowego.

• Zna metody oceny rozwoju fizycznego oraz metody biomechanicznej diagnozy układu ruchu człowieka.

• Posiada podstawową wiedzę o stanach zagrożenia życia i zdrowia oraz o zasadach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, posługuje się

fachową terminologią.

• Posiada podstawową wiedzę i zna terminologię z zakresu promocji zdrowia i ochrony środowiska oraz kreowania zachowań prozdrowotnych.

• Rozumie znaczenie odnowy biologicznej i psychicznej w profilaktyce zdrowotnej oraz w sporcie, zna podstawowe zabiegi i zasady stosowane w

odnowie biologicznej i psychicznej.

• Zna metody diagnozowania stanów przeciążenia organizmu ćwiczeniami fizycznymi i ich wpływu na organizm.

• Jest świadomy zagrożeń dla zdrowia wynikających z niedoboru lub nadmiaru aktywności ruchowej, zna przeciwwskazania do wysiłków

fizycznych i wykonywania ćwiczeń fizycznych w niektórych schorzeniach i zaburzeniach statyki ciała.

• Zna podstawy prawne systemu działalności sportowej, zna zasady etyki zawodowej, rozumie znaczenie refleksji etycznej w działalności zawodowej.

• Zna miejsce kultury fizycznej w kulturze globalnej oraz sportu w polskim systemie edukacji i systemie ochrony zdrowia, rozumie mechanizmy

oddziaływania środkami fizycznymi na organizm człowieka i środkami społecznymi na osobowość w procesie szkolenia sportowego, jest

świadomy wiodącej roli aktywności ruchowej w zachowaniu zdrowia jednostki i społeczeństwa.

• Posiada podstawową wiedzę i zna terminologię z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu na przestrzeni dziejów, rozumie uwarunkowania

rozwoju nowożytnego ruchu olimpijskiego oraz ogólne problemy we współczesnej kulturze fizycznej.

• Zna terminologię i posiada podstawową wiedzę z zakresu sprawności fizycznej i motoryczności człowieka.

• Posiada zasób pojęć i ma podstawową wiedzę na temat teorii i metodyki sportu, z uwzględnieniem specyfiki sportu dzieci i młodzieży.

• Posiada wiedzę i zna terminologię psychologiczną i pedagogiczną, niezbędną do realizacji szkolenia sportowego z zakresu wychowawczych,

opiekuńczych, dydaktycznych funkcji sportu.

• Dysponuje wiedzą z zakresu dydaktyki ogólnej i przedmiotowej, posiada odpowiedni zasób pojęć.

• Posiada wiedzę merytoryczną, niezbędną do prowadzenia zajęć sportowych, zgodnie z wybraną specjalnością studiów, zna fachową

terminologię.

• Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej.

• Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w kulturze fizycznej.