Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Wychowanie Fizyczne, Stacjonarne, II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WWF-SM
  Nazwa: Wychowanie Fizyczne, Stacjonarne, II stopnia
  Tryb studiów: Stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Kierunki: Wychowanie Fizyczne
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu (od 2003/4) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główne toki nauczania

1 rok, sem.1, Wychowanie Fizyczne
1 rok, sem.2, Wychowanie Fizyczne, spec. Menedżer sportu
2 rok, sem.3, Wychowanie Fizyczne, spec. Menedżer sportu
2 rok, sem.4, Wychowanie Fizyczne, spec. Menedżer sportu
1 rok, sem.2, Wychowanie Fizyczne, spec. Trener przygotowania fizycznego w sporcie
2 rok, sem.3, Wychowanie Fizyczne, spec. Trener przygotowania fizycznego w sporcie
2 rok, sem.4, Wychowanie Fizyczne, spec. Trener przygotowania fizycznego w sporcie

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Ukończone studia licencjackie w zakresie wychowania fizycznego lub kierunku pokrewnego, na którym zrealizowany został zakres kształcenia odpowiadający standardom kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne; pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium z wychowania fizycznego
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada rozszerzoną wiedzę i umiejętności z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, która pozwala mu oddziaływać na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju somatycznego, motorycznego, psychicznego i społecznego oraz związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej. Jest przygotowany do: pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi oraz urodzie.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, w instytucjach oświatowych oraz instytucjach kultury fizycznej.

Absolwent specjalności „trener przygotowania fizycznego w sporcie” jest przygotowany do pracy ze sportowcami wyczynowymi w zakresie monitorowania obciążeń treningowych, kształtowania zdolności motorycznych, diagnostyki wydolności oraz programowania i indywidualizacji przygotowania motorycznego.

Absolwent specjalności „menedżer sportu” jest przygotowany do projektowania systemów organizacyjnych w kulturze fizycznej oraz tworzenia podstawowych jednostek organizacyjnych, a także realizowania procesu zarządzania w kulturze fizycznej.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o udział w studiach podyplomowych, możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia (doktoranckie).

Treści nauczania:

Absolwent osiągnął efekty w zakresie:

-Wiedzy:

• Ma rozszerzoną wiedzę i zna fachową terminologię z zakresu, biochemicznych reakcji zachodzących w organizmie człowieka w różnych stanach: w spoczynku, aktywności fizycznej i w zmieniających się warunkach środowiska zewnętrznego, biologicznego rozwoju człowieka, biomechaniki układu ruchu człowieka.

• Posiada szczegółową znajomość budowy i funkcji organizmu ludzkiego ze szczególnym uwzględnieniem układu ruchu, układów trzewnych i układu nerwowego, stosuje polską terminologię.

•Dysponuje rozszerzonym aparatem pojęciowym i pogłębioną wiedzą o funkcjonowaniu układów fizjologicznych organizmu człowieka w różnych stanach: w spoczynku, podczas aktywności fizycznej i po wysiłkach.

•Jest świadomy jedności psychofizycznej człowieka, posiada szeroki zasób pojęć i wiedzy o psychicznym funkcjonowaniu człowieka w kontekście działalności edukacyjnej i sportowej.

•Zna metody pomiaru oraz potrafi interpretować wskaźniki morfologiczne i biochemiczne krwi, hemodynamiczne układu krążenia oraz parametry układu oddechowego.

•Zna metody oceny rozwoju fizycznego oraz metody biomechanicznej diagnozy układu ruchu człowieka i potrafi zastosować je w praktyce.

•Posiada szczegółową wiedzę o stanach zagrożenia życia i zdrowia oraz o zasadach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, posługuje się fachową terminologią.

•Posiada rozszerzoną wiedzę na temat przyczyn i objawów najczęstszych chorób cywilizacyjnych i społecznych oraz problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży.

•Posiada rozszerzoną wiedzę i zna fachową terminologię z zakresu teorii wychowania zdrowotnego, promocji zdrowia i ochrony środowiska oraz kreowania zachowań prozdrowotnych.

•Rozumie znaczenie odnowy biologicznej w profilaktyce zdrowotnej i w sporcie, jest w stanie wytłumaczyć zasady stosowanych zabiegów w odnowie biologicznej.

•Zna metody diagnozowania i potrafi rozpoznać stany przeciążenia organizmu ćwiczeniami fizycznymi i ich wpływ na organizm.

•Jest świadomy i potrafi opisać zagrożenia dla zdrowia wynikające z niedoboru lub nadmiaru aktywności ruchowej, zna i potrafi zdefiniować przeciwwskazania do wysiłków fizycznych i wykonywania ćwiczeń fizycznych w niektórych schorzeniach i zaburzeniach statyki ciała.

•Dobrze zna i rozumie podstawy prawne systemu edukacji i działalności sportowej, zasady etyki zawodowej, znaczenie refleksji etycznej w działalności zawodowej.

•Dobrze zna i precyzyjnie potrafi określić miejsce kultury fizycznej i wychowania fizycznego w polskim systemie edukacji i systemie ochrony zdrowia, rozumie mechanizmy oddziaływania środkami fizycznymi na organizm człowieka i środkami społecznymi na osobowość w procesie kształcenia i wychowania fizycznego, jest w pełni świadomy wiodącej roli aktywności ruchowej w zachowaniu zdrowia jednostki i społeczeństwa.

•Posiada pogłębioną wiedzę i zna szczegółową terminologię z zakresu rozwoju sportu i kultury fizycznej na przestrzeni dziejów, rozumie uwarunkowania rozwoju nowożytnego ruchu olimpijskiego oraz ogólne problemy we współczesnej kulturze fizycznej.

•Zna terminologię i posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu sprawności fizycznej i motoryczności człowieka.

•Posiada szeroki zasób pojęć i ma pogłębioną wiedzę na temat teorii i metodyki sportu.

•Posiada szczegółową wiedzę z zakresu podstaw turystyki i rekreacji, wie, jakie znaczenie odgrywa aktywna turystyka i rekreacja w procesie edukacji i w kształtowaniu osobowości.

•Posiada rozszerzoną wiedzę i zna szczegółową terminologię psychologiczną i pedagogiczną, niezbędną do realizacji wychowawczych, opiekuńczych, dydaktycznych zadań szkoły, w tym dostosowywania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów.

•Dysponuje szeroką wiedzą z zakresu dydaktyki ogólnej i przedmiotowej, posiada szczegółowy zasób pojęć.

•Posiada obszerną wiedzę merytoryczną, niezbędną do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, zgodnie z wybraną specjalnością studiów, zna fachową terminologię.

•Dobrze zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej.

•Zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w kulturze fizycznej.

- Umiejętności:

•Potrafi analizować i interpretować wskaźniki strukturalne i morfologiczne budowy ciała oraz wskaźniki fizjologiczne.

•Potrafi analizować i interpretować parametry kinematyczne i dynamiczne, służące do oceny stanu funkcjonalnego układu ruchu człowieka, posiada umiejętność testowania podstawowych komponentów sprawności fizycznej.

•Potrafi właściwie dobrać i wykorzystać urządzenia pomiarowe stosowane w sporcie oraz specjalistyczne urządzenia i sprzęt sportowy.

•Potrafi komunikować się i współpracować z osobami, będącymi podmiotami działalności edukacyjnej oraz z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym i specjalistami wspierającymi ten proces.

•Potrafi diagnozować i wyciągać wnioski dotyczące rozwoju somatycznego i motorycznego z uwzględnieniem aktualnych standardów rozwoju.

•Potrafi zaplanować i zastosować proces kształtowania różnych komponentów aktywności fizycznej oraz rozpoznawać, korygować błędy i zaniedbania w praktyce.

•Potrafi zaplanować i zastosować proces kształcenia, identyfikować i korygować błędy oraz zaniedbania w praktyce psychologiczno-pedagogicznej.

•Potrafi wdrażać zindywidualizowane zadania i treści poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych metod kształcenia uwzględniających możliwości uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Potrafi rozpoznawać i korygować błędy oraz zaniedbania w praktyce.

•Potrafi właściwie dobrać i zastosować techniki informacyjne w celu pozyskiwania, przetwarzania i przechowywania danych oraz wykorzystywania w działalności edukacyjnej i do własnego rozwoju zawodowego.

•Potrafi precyzyjnie interpretować i wykorzystać w pracy edukacyjnej wyniki podstawowych wskaźników: fizjologicznych, biofizycznych i morfologicznych, pozwalających diagnozować stan organizmu, odnosząc je do wartości referencyjnych.

•Potrafi właściwie dobrać i zastosować informatyczne narzędzia statystyczne do przetwarzania i interpretacji wyników badań empirycznych.

•Potrafi precyzyjnie planować i projektować oraz zorganizować i prowadzić zajęcia wychowania fizycznego w różnych warunkach, w tym w warunkach obozowych (w sezonie letnim i zimowym) oraz w różnej formie.

•Posiada umiejętność nauczania ukierunkowanych i specjalnych ćwiczeń z zakresu sportów indywidualnych: gimnastyki, lekkiej atletyki, pływania, sportów walki, tenisa, wybranych sportów wodnych, wybranych sportów zimowych.

•Posiada umiejętność nauczania ukierunkowanych i specjalnych ćwiczeń z zakresu, sportów zespołowych: koszykówki, piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej, rytmiki i tańca, zabaw i gier ruchowych.

•Potrafi zaplanować, organizować i prowadzić aktywne formy turystyki i imprezy rekreacyjne oraz organizować, prowadzić i sędziować zawody sportowe z zakresu sportów indywidualnych i zespołowych oraz wdrażać ucznia do aktywnego uczestnictwa w tych przedsięwzięciach.

•Jest wszechstronnie teoretycznie i praktycznie przygotowany do działań profesjonalnych w zakresie wybranej specjalności studiów.

•Potrafi wykonywać i demonstrować ukierunkowane i specjalne ćwiczenia z zakresu sportów indywidualnych i zespołowych, ćwiczenia rytmiczne, kroki i układy taneczne oraz ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne oraz wdrażać ucznia do asekuracji współćwiczących i samodoskonalenia ww. ćwiczeń.

•Potrafi samodzielnie modyfikować i tworzyć różne formy aktywności fizycznej w zależności od warunków środowiskowych i klimatycznych.

•Potrafi samodzielnie napisać pracę z zakresu wybranych zagadnień kultury fizycznej, w tym pracy magisterskiej, w oparciu o dane źródłowe i własne działania oraz prezentowania w formie ustnej cudzych i własnych poglądów, działań.

•Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku wychowania fizycznego, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Kompetencji społecznych:

•Potrafi w sposób świadomy realizować swoje potrzeby w zakresie ciągłego dokształcania się, rozwoju osobistego i zawodowego oraz inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

•Jest świadom swoich ograniczeń, posiada umiejętność rzetelnej oceny swoich dokonań, potrafi identyfikować problemy w pracy z uczniem i korzystać z pomocy ekspertów.

•Jest świadom profesjonalizacji i etyki swojego zawodu, dba o wysoki prestiż stanu nauczycielskiego.

•Zna zasady oraz posiada umiejętności budowy i prowadzenia skutecznego zespołu, potrafi uświadomić członkom zespołu ich miejsce i rolę w grupie oraz znaczenie współdziałania dla osiągnięcia celu.

•Jest zdolny w sposób odpowiedzialny i autonomiczny do wyznaczania priorytetowych celów i zadań, wykazuje aktywność i kreatywność we współpracy z innymi podmiotami edukacji.

•Potrafi w oparciu o pedagogiczną refleksję rozwiązywać złożone problemy dydaktyczno-wychowawcze.

•Realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia, przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy i udzielania pierwszej pomocy. Jest świadomy odpowiedzialności prawnej opiekuna.

•Docenia rolę teorii w praktyce szkolnej, umie z niej korzystać i wyrażać opinie na temat wielu złożonych kwestii współczesnej kultury fizycznej i edukacji.

•Prezentuje afirmatywną postawę wobec własnego zdrowia i kondycji fizycznej, potrafi tworzyć programy (projekty) aktywności ruchowej stosownie do swoich możliwości i potrzeb.

•Potrafi motywować uczniów do aktywności ruchowej, wdrażać ich do samokontroli i samooceny rozwoju fizycznego, zdrowia, sprawności fizycznej i postawy ciała w celu zinterioryzowania przez nich ww. wartości.

•Promuje aktywny i zdrowy styl życia w środowisku szkolnym i lokalnym.