Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomiczne podstawy turystyki i rekreacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: TTR-SL-P>MaPTIR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Makroekonomiczne podstawy turystyki i rekreacji
Jednostka: Zakład Ekonomii i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
KATEGORIA PRZEDMIOTU:

Przedmiot podstawowy

CZAS TRWANIA PRZEDMIOTU:

semestr 2

FORMA ZAJĘĆ, LICZBA GODZIN:

Ćwiczenia
Wykład

METODY DYDAKTYCZNE:

(M16) Praca w grupach
(M17) Prezentacje multimedialne
(M22) Wykłady
(M4) Dyskusja
(M7) Konsultacje

METODY OCENY - FORMUJĄCA:

(F1) Aktywność na zajęciach
(F2) Ćwiczenia praktyczne
(F4) Odpowiedź ustna
(F7) Projekt zespołowy

METODY OCENY - PODSUMOWUJĄCA:

(P1) Egzamin pisemny
(P3) Średnia ważona ocen formułujących

Skrócony opis:

INFORMACJE O NAUCZYCIELACH AKADEMICKICH

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KARTĘ: dr Bartosz Szczechowicz

WYMAGANIA WSTĘPNE

1). Podstawowa wiedza o zasadach gospodarowania przewidziana programem szkół licealnych oraz wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne wypracowane w ramach przedmiotu „Mikroekonomiczne podstawy turystyki i rekreacji”.

CELE PRZEDMIOTU

1). Poznanie i zrozumienie przez studentów sposobu funkcjonowania współczesnej gospodarki krajowej (w tym jej znaczenia dla rozwoju turystyki i rekreacji) oraz jej powiązań z gospodarką światową (ze szczególnym uwzględnieniem warunków i czynników decydujących o rozwoju turystyki międzynarodowej).

Pełny opis:

WYKŁADY

1: Gospodarka jako całość zorganizowana

2: Rola państwa w gospodarce

3: Dochody i wydatki państwa

4: Dochody i wydatki państwa

5: Dochód narodowy i jego pomiar

6: Inflacja i jej znaczenie gospodarcze

7: Poziom zatrudnienia w gospodarce i czynniki jego zmian

8: Rola systemu finansowego w uzgadnianiu oszczędności i inwestycji

9: Produkcja i długookresowy wzrost gospodarczy

10: Funkcjonowanie gospodarki w krótkim okresie (krótkookresowe wahania aktywności gospodarczej; model zagregowanego popytu i zagregowanej podaży; równowaga krótko- i długookresowa).

11: Funkcjonowanie gospodarki w krótkim okresie (wahania aktywności gospodarczej pod wpływem zmian AD i AS; instrumenty polityki gospodarczej państwa w zakresie stabilizowania gospodarki).

12: Gospodarka otwarta i korzyści z wymiany z zagranicą

13: Wpływ warunków i czynników wymiany z zagranicą na gospodarkę krajową (rynek walutowy i systemy kursu walutowego).

14: Wpływ warunków i czynników wymiany z zagranicą na gospodarkę krajową (bilans płatniczy państwa i jego składniki).

15: Europejska unia gospodarcza i walutowa a rynek globalny

ĆWICZENIA

1: Analiza wielkości i struktury inwestycji przedsiębiorstw turystycznych i rekreacyjnych oraz źródeł ich finansowania.

2: Analiza roli państwa w tworzeniu warunków rozwoju turystyki i rekreacji.

3: Analiza polskich rozwiązań podatkowych stosowanych wobec świadczących usługi turystyczne i rekreacyjne.

4: Analiza struktury dochodów i wydatków budżetu Polski z odwołaniem do statystyk krajowych.

5: Analiza wielkości i dynamiki polskiego PKB w wybranych przedziałach czasu; analiza porównawcza PKB w wybranych krajach UE. Udział turystyki i rekreacji w tworzeniu PKB w Polsce i innych krajach.

6: Analiza danych o inflacji w Polsce na podstawie statystyk krajowych. Analiza zmiany poziomu cen usług turystycznych i rekreacyjnych.

7: Analiza wielkości oraz struktury bezrobocia w Polsce na podstawie statystyk krajowych. Analiza poziomu i struktury zatrudnienia w sektorze usług turystycznych i rekreacyjnych oraz jego udziału w zatrudnieniu ogółem w Polsce i innych krajach.

8: Funkcjonowanie rynku funduszy pożyczkowych.

9: Wzrost gospodarczy na świecie: dyskusja problemu na podstawie analizy danych statystycznych. Warunki i czynniki wzrostu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej.

10: Analiza wpływu koniunktury gospodarczej na uczestnictwo gospodarstw domowych w turystyce i rekreacji.

11: Analiza krótkookresowych wahań aktywności gospodarczej w warunkach szoku popytowego oraz szoku podażowego.

12: Analiza struktury bilansu handlowego Polski z odwołaniem do statystyk krajowych.

13: Warunki i czynniki międzynarodowej wymiany usług turystycznych; kurs walutowy i jego znaczenie dla kształtowania się warunków wymiany; zasady i techniki posługiwania się kursem walutowym z punktu widzenia rodzajów i sposobów świadczenia usług turystycznych.

14: Analiza udziału usług turystycznych w bilansie płatniczym i tendencja rozwojowa eksportu i importu tych usług. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju krajowego rynku usług turystycznych i rekreacyjnych.

15: Podmioty gospodarki globalnej oraz liderzy światowego rynku usług turystycznych i rekreacyjnych. Organizacje międzynarodowe w turystyce i rekreacji.


OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA W SEMESTRZE

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów 45
Konsultacje przedmiotowe 2
Egzaminy i zaliczenia w sesji 3
Inne 0
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 45
Opracowanie wyników 0
Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 5
Inne 0
Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z ca¬łego nakładu pracy studenta 100
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1). „Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej”, pod red. Bartosza Szczechowicza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, rozdziały od XII do XXIII.

Efekty uczenia się:

EK1 Wiedza: Ma podstawową wiedzę o strukturze gospodarki krajowej, a także o roli państwa jako uczestnika ruchu okrężnego w gospodarce oraz w procesie funkcjonowania i rozwoju gospodarki – w tym także gospodarki turystycznej i rekreacyjnej. [odwołanie do efektów kierunkowych K_W18].

EK2 Wiedza: Ma podstawową wiedzę o relacjach miedzy kształtowaniem się wielkości dochodu narodowego i czynników niezbędnych do jego wytworzenia – w tym także udziale turystyki i rekreacji w tworzeniu dochodu narodowego. [odwołanie do efektów kierunkowych K_W18].

EK3 Wiedza: Ma podstawową wiedzę o: inflacji i bezrobociu, funkcjonowaniu gospodarki w krótkim i długim okresie, funkcjonowaniu gospodarki otwartej – także w kwestii ich znaczenia dla rozwoju turystyki i rekreacji. [odwołanie do efektów kierunkowych K_W18].

EK4 Umiejętności: Potrafi analizować współzależności podstawowych zjawisk makroekonomicznych. [odwołanie do efektów kierunkowych K_U18].

EK5 Umiejętności: Potrafi wyszukać w systemie statystyk krajowych dane liczbowe opisujące zjawiska gospodarcze w skali makroekonomicznej, także związane z turystyką i rekreacją, oraz interpretować te dane. [odwołanie do efektów kierunkowych K_U12].

EK6 Umiejętności: Umiejętności: Potrafi zidentyfikować znaczenie turystyki i rekreacji dla gospodarki krajowej. [odwołanie do efektów kierunkowych K_U18].

EK7 Kompetencje społeczne: Potrafi współdziałać i pracować w zespole opracowującym analizę wybranego zjawiska gospodarczego związanego z turystyką lub rekreacją. [odwołanie do efektów kierunkowych K_K04].

Metody i kryteria oceniania:

OCENA FORMUJĄCA – SKŁADOWE:

1: Ocena z odpowiedzi ustnych.

2: Ocena z indywidualnego wkładu w realizację zespołowego zadania analitycznego.

3: Ocena z kolokwium.

4: Ocena końcowa z ćwiczeń.

5: Ocena z egzaminu pisemnego.

OCENA PODSMOWUJĄCA

1: Ocena wyznaczona jako średnia arytmetyczna oceny końcowej z ćwiczeń i oceny z egzaminu pisemnego.

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

1: Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z ćwiczeń.

2: Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego.

KRYTERIA OCENY


EFEKT KSZTAŁCENIA 1

OCENA WYMAGANIA
3,0 Odpowiedzi ustne i egzamin pisemny wskazujące na opanowanie podstawowej wiedzy o strukturze gospodarki krajowej, a także o roli państwa jako uczestnika ruchu okrężnego w gospodarce oraz w procesie funkcjonowania i rozwoju gospodarki – w tym także gospodarki turystycznej i rekreacyjnej, na poziomie 51-60%.
4,0 Odpowiedzi ustne i egzamin pisemny wskazujące na opanowanie podstawowej wiedzy o strukturze gospodarki krajowej, a także o roli państwa jako uczestnika ruchu okrężnego w gospodarce oraz w procesie funkcjonowania i rozwoju gospodarki – w tym także gospodarki turystycznej i rekreacyjnej, na poziomie 61-75%.
5,0 Odpowiedzi ustne i egzamin pisemny wskazujące na opanowanie podstawowej wiedzy o strukturze gospodarki krajowej, a także o roli państwa jako uczestnika ruchu okrężnego w gospodarce oraz w procesie funkcjonowania i rozwoju gospodarki – w tym także gospodarki turystycznej i rekreacyjnej, na poziomie 76-100%.


EFEKT KSZTAŁCENIA 2

OCENA WYMAGANIA
3,0 Odpowiedzi ustne i egzamin pisemny wskazujące na opanowanie podstawowej wiedzy o relacjach miedzy kształtowaniem się wielkości dochodu narodowego i czynników niezbędnych do jego wytworzenia – w tym także udziale turystyki i rekreacji w tworzeniu dochodu narodowego na poziomie 51-60%.
4,0 Odpowiedzi ustne i egzamin pisemny wskazujące na opanowanie podstawowej wiedzy o relacjach miedzy kształtowaniem się wielkości dochodu narodowego i czynników niezbędnych do jego wytworzenia – w tym także udziale turystyki i rekreacji w tworzeniu dochodu narodowego na poziomie 61-75%.
5,0 Odpowiedzi ustne i egzamin pisemny wskazujące na opanowanie podstawowej wiedzy o relacjach miedzy kształtowaniem się wielkości dochodu narodowego i czynników niezbędnych do jego wytworzenia – w tym także udziale turystyki i rekreacji w tworzeniu dochodu narodowego na poziomie 76-100%.


EFEKT KSZTAŁCENIA 3

OCENA WYMAGANIA
3,0 Odpowiedzi ustne i egzamin pisemny wskazujące na opanowanie podstawowej wiedzy o: inflacji i bezrobociu, funkcjonowaniu gospodarki w krótkim i długim okresie, funkcjonowaniu gospodarki otwartej – także w kwestii ich znaczenia dla rozwoju turystyki i rekreacji na poziomie 50-60%.
4,0 Odpowiedzi ustne i egzamin pisemny wskazujące na opanowanie podstawowej wiedzy o: inflacji i bezrobociu, funkcjonowaniu gospodarki w krótkim i długim okresie, funkcjonowaniu gospodarki otwartej – także w kwestii ich znaczenia dla rozwoju turystyki i rekreacji na poziomie na poziomie 61-75%.
5,0 Odpowiedzi ustne i egzamin pisemny wskazujące na opanowanie podstawowej wiedzy o: inflacji i bezrobociu, funkcjonowaniu gospodarki w krótkim i długim okresie, funkcjonowaniu gospodarki otwartej – także w kwestii ich znaczenia dla rozwoju turystyki i rekreacji na poziomie na poziomie 76-100%.


EFEKT KSZTAŁCENIA 4

OCENA WYMAGANIA
3,0 Odpowiedzi ustne i kolokwium wskazujące na opanowanie umiejętności analizowania współzależności podstawowych zjawisk makroekonomicznych na poziomie 50-60%.
4,0 Odpowiedzi ustne i kolokwium wskazujące na opanowanie umiejętności analizowania współzależności podstawowych zjawisk makroekonomicznych na poziomie 61-75%.
5,0 Odpowiedzi ustne ikolokwium wskazujące na opanowanie umiejętności analizowania współzależności podstawowych zjawisk makroekonomicznych na poziomie 76-100%.


EFEKT KSZTAŁCENIA 5

OCENA WYMAGANIA
3,0 Odpowiedzi ustne i zadanie analityczne wskazujące na opanowanie umiejętności wyszukiwania w systemie statystyk krajowych danych liczbowych opisujących zjawiska gospodarcze w skali makroekonomicznej, także związanych z turystyką i rekreacją, oraz interpretowania tych danych na poziomie 50-60%.
4,0 Odpowiedzi ustne i zadanie analityczne wskazujące na opanowanie umiejętności wyszukiwania w systemie statystyk krajowych danych liczbowych opisujących zjawiska gospodarcze w skali makroekonomicznej, także związanych z turystyką i rekreacją, oraz interpretowania tych danych na poziomie 61-75%.
5,0 Odpowiedzi ustne i zadanie analityczne wskazujące na opanowanie umiejętności wyszukiwania w systemie statystyk krajowych danych liczbowych opisujących zjawiska gospodarcze w skali makroekonomicznej, także związanych z turystyką i rekreacją, oraz interpretowania tych danych na poziomie 76-100%.


EFEKT KSZTAŁCENIA 6

OCENA WYMAGANIA
3,0 Odpowiedzi ustne i kolokwium wskazujące na umiejętność identyfikowania znaczenia turystyki i rekreacji dla gospodarki krajowej na poziomie 50-60%.
4,0 Odpowiedzi ustne i kolokwium wskazujące na umiejętność identyfikowania znaczenia turystyki i rekreacji dla gospodarki krajowej na poziomie 61-75%.
5,0 Odpowiedzi ustne i kolokwium wskazujące na umiejętność identyfikowania znaczenia turystyki i rekreacji dla gospodarki krajowej na poziomie 76-100%.


EFEKT KSZTAŁCENIA 7

OCENA WYMAGANIA
3,0 Wkład w realizację zespołowego zadania analitycznego wskazujący na umiejętność współdziałania i pracowania w zespole opracowującym analizę wybranego zjawiska gospodarczego związanego z turystyką lub rekreacją na poziomie 50-60%.
4,0 Wkład w realizację zespołowego zadania analitycznego wskazujący na umiejętność współdziałania i pracowania w zespole opracowującym analizę wybranego zjawiska gospodarczego związanego z turystyką lub rekreacją na poziomie 61-75%.
5,0 Wkład w realizację zespołowego zadania analitycznego wskazujący na umiejętność współdziałania i pracowania w zespole opracowującym analizę wybranego zjawiska gospodarczego związanego z turystyką lub rekreacją na poziomie 76-100%.
Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Dziekańskie, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BARTOSZ SZCZECHOWICZ
Prowadzący grup: MAŁGORZATA KRYCZKA, PAWEŁ STELMACH
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Dziekańskie - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie.