Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: TTR-SL-P>PSCH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia
Jednostka: Zakład Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
CZAS TRWANIA PRZEDMIOTU:

semestr 2

FORMA ZAJĘĆ, LICZBA GODZIN:

Ćwiczenia

METODY DYDAKTYCZNE:

(M14) Pokaz slajdów
(M15) Praca pod kierunkiem
(M16) Praca w grupach
(M17) Prezentacje multimedialne
(M22) Wykłady
(M6) Film

METODY OCENY - FORMUJĄCA:

(F1) Aktywność na zajęciach
(F3) Kolokwium

METODY OCENY - PODSUMOWUJĄCA:

(P1) Egzamin pisemny

Skrócony opis:

Cel 1.

Celem przedmiotu jest: umożliwienie studentom poznanie podstawowej wiedzy psychologicznej polegającej na zrozumieniu relacji międzyludzkich; poznanie mechanizmów psychologicznego funkcjonowania człowieka; nabycie umiejętności wglądu w sytuacje drugiego człowieka celem zrozumienia jego problemów; kształtowanie nawyków monitorowanie własnego zachowania i dokonywania odpowiednich korekt. Przekazanie wiedzy dotyczącej mechanizmów zachowania się człowieka, obejmującej podstawowe zagadnienia

z obszaru psychologii ogólnej, rozwojowej, społecznej i psychologii różnic indywidualnych, a także z zakresu

psychologii emocji i motywacji oraz stresu i metod jego kontroli. Poznanie mechanizmów psychologicznego funkcjonowania człowieka.

4 Wymaganie wstępne

a. Ogólna wiedza z zakresu nauk humanistycznych i społecznych z zakresu szkoły średniej

Pełny opis:

6 Treści programowe

Wykład

Lp.

Tematyka zajęć

Opis szczegółowy bloków tematycznych Liczba godzin

W1 Psychologia jako nauka. Przedmiot cele i zadania psychologii. Psychologia turystyki jako dział psychologii stosowanej 2

W2 Pojęcie sytuacji. Sytuacje normalne i trudne 2

W3 Teorie stresu psychologicznego. Radzenie sobie w sytuacji stresowej. Zmęczenie a wypoczynek 2

W4 Procesy emocjonalne. Teorie emocji. Emocje w turystyce 2

W5 Inteligencja emocjonalna i jej rola w pracy instruktora rekreacji 2

W6 Potrzeby człowieka i ich klasyfikacja. Teoria Maslowa. Turystyka a potrzeby ludzkie. Rola potrzeb w wypoczynku 2

W7 Motywacja. Koncepcje motywacji. Motywacja w turystyce. Motywowanie do podejmowania aktywności rekreacyjnej. Bariery podejmowania rekreacji ruchowej 2

W8 Osobowość i różnice indywidualne. Klasyczne teorie osobowości. Teoria osobowości Eysencka. Pięcioczynnikowy model osobowości. 2

W9 Samoocena. Osobowość instruktora rekreacji 2

W10 Grupa społeczna. Psychologia grupy turystycznej 2

W11 Pojęcie konformizmu 2

W12 Wywieranie wpływu na innych. Autoprezentacja 2

W13 Stereotyp. Kształtowanie się stereotypów i uprzedzeń. Psychologiczna typologia turystów. Psychologia relacji interkulturowych w turystyce 2

W14 Zachowania agresywne. Analiza przyczyn. Teorie agresji 2

W15 Postawy - pojęcie i charakterystyka. Kształtowanie postaw w

turystyce i rekreacji. Psychologiczne aspekty tworzenia oferty turystycznej 2

Razem 30

Ćwiczenia

Lp.

Tematyka zajęć

Opis szczegółowy bloków tematycznych Liczba godzin

Ć1 Procesy poznawcze. Wrażenia zmysłowe. Spostrzeganie. Wrażenia i spostrzeżenia turysty 2

Ć2 Wyobrażenia i wyobraźnia. Wyobrażenia ruchowe. Wyobrażenia ruchowe jako podstawa nauczania ruchu 2

Ć3 Procesy uwagi. Uwaga a świadomość. Funkcje uwagi 2

Ć4 Pamięć i jej charakterystyka. Pamięć jako zdolność i jako proces. Rodzaje pamięci 2

Ć5 Proces uczenia się. Warunkowanie klasyczne i instrumentalne. Uczenie się ruchu. Nawyki ruchowe 2

Ć6 Rozumowanie. Rozwiązywanie problemów 2

Ć7 Inteligencja, zdolności. Modele inteligencji 2

Ć8 Temperament. Typologie temperamentu. Koncepcja temperamentu J. Strelaua 2

Ć9 Czynniki rozwoju ontogenetycznego. Stadia rozwoju dzieci i młodzieży 2

Ć10 Rozwój ruchowy emocjonalny, społeczny i zainteresowań 2

Ć11 Rozwój ruchowy emocjonalny, społeczny i zainteresowań 2

Ć12 Komunikowanie się ludzi. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Zaburzenia w procesie komunikowania się, przyczyny i następstwa. 2

Ć13 Negocjacje 2

Ć14 Konflikty i sposoby ich rozwiązywania w grupie. Asertywność 2

Ć15 Podsumowanie wiadomości z zakresu psychologii, kolokwium sprawdzające 2

Razem 60

Literatura:

Literatura podstawowa:

[1] Dolinski D., Strelau J. — Psychologia. Podręcznik akademicki, Tom 1-2, 2016, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne / GWP,

[2] Gracz J., Sankowski T — Psychologia w rekreacji i turystyce, Poznań, 2001, AWF

[3] Winiarski R., Zdebski J — Psychologia turystyki, Psychologia wobec współczesności. Psychologia biegu życia, Warszawa, 2008, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne

[4] Migdał K — Psychologia czasu wolnego, Warszawa, 2011, Wydawnictwo Druktur

Literatura uzupełniająca:

[1] Aronson E., Wilson TD., Akert RM — Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznan, 2012, Wyd. Zysk i S-ka

[2] Winiarski R. — Rekreacja i czas wolny, Warszawa, 2011, Łosgraf

[3] Zimbardo P., Gerrig R.J., — Psychologia i życie. Wydanie nowe, Warszawa, 2011, PWN

[4] Kruczek Z. — Kompendium pilota wycieczek, Kraków, 2002, Proksemia

[5] Brzezińska A I., Ziółkowska B, Appelt K – Psychologia rozwoju człowieka, Gdańsk, 2016, GWP

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

EK1. Wiedza: 1.Posiada wiedze i zna terminologie z zakresu psychologicznych uwarunkowań podejmowania aktywności turystycznej i rekreacyjnej. 2.Zna metody poznania mechanizmów funkcjonowania człowieka podejmującego aktywność turystyczna i rekreacyjna 3.Zna ogólne zasady funkcjonowania grupy społecznej oraz przebiegu interakcji międzyludzkich.

EK2. Umiejętności: 4.Potrafi komunikować się z drugim człowiekiem oraz grupa w zakresie związanym z turystyka i (lub) rekreacja 5.Potrafi identyfikować problemy jednostki i grupy wynikające w psychologicznych uwarunkowań 6.Potrafi podjąć działania interwencyjne, profilaktyczne i edukacyjne odpowiadające potrzebom grupy turystycznej i rekreacyjnej lub jednostki podejmującej tego typu aktywność

EK3. Kompetencje społeczne: 7.Jest świadomy swoich emocji, potrzeb, postaw 8.Potrafi współpracować, współdziałać w grupie oraz kierować grupa spełniając w niej funkcje kierownicze 9.Potrafi rozwiązywać konflikty interpersonalne występujące w grupie turystycznej / rekreacyjnej

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie

aktywności

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:

Godziny wynikające z planu studiów 60

Konsultacje przedmiotowe 10

Egzaminy i zaliczenia w sesji 10

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 50

Opracowanie wyników 10

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 10

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z całego

nakładu pracy studenta 150

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5

Metody i kryteria oceniania:

Efekt kształcenia 1

Na ocenę 3 Posiada podstawowa terminologie psychologiczna, Potrafi zinterpretować podstawowe mechanizmy zachowania człowieka, Potrafi dokonać podstawowej orientacji dotyczącej mechanizmów grupowych

Na ocenę 4 Wykorzystuje terminologie psychologiczna, potrafi dokonać doboru literatury przedmiotu, Potrafi interpretować mechanizmy osobowościowe, motywacyjne, poznawcze i emocjonalne człowieka, wie czym jest grupa społeczna, jakie są mechanizmy występujące w relacjach interpersonalnych. Obecność i aktywność na zajęciach

Na ocenę 5 Prawidłowe wykorzystywanie terminologii psychologicznej oraz właściwy dobór literatury przedmiotu, Prawidłowa interpretacja mechanizmów osobowościowych, motywacyjnych, poznawczych i emocjonalnych człowieka, Znajomość czym jest grupa społeczna, jakie są mechanizmy występujące w relacjach interpersonalnych. Obecność i aktywność na zajęciach, wykładach.

Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3

Zna podstawowe reguły komunikacyjne. Potrafi dokonać oceny i zinterpretować podstawowe zachowania ludzkie wynikających z uwarunkowań motywacyjnych i osobowościowych. Świadomy roli aktywności ruchowej. Zna podstawowe metody aktywizowania ludzi do podejmowania tego typu działalności.

Na ocenę 4 Potrafi wykorzystać praktycznie podstawowe reguły komunikacyjne. Trafnie ocenia i interpretuje większość zachowan ludzkich wynikających z uwarunkowań motywacyjnych i osobowościowych. Jest świadomy roli aktywności ruchowej i zna metody aktywizowania poszczególnych grup ludzi. Aktywny i obecny na zajęciach.

Na ocenę 5 Wykorzystanie reguł komunikacyjnych oraz technik wywierania wpływu. Prawidłowa ocena i dokonywanie interpretacji zachowan ludzkich wynikających z uwarunkowań motywacyjnych i osobowościowych. Świadomość roli aktywności ruchowej i podjęcie działań mających na celu zaktywizowanie poszczególnych grup ludzi o różnych potrzebach. Jest aktywny na zajęciach, uczestniczy na wykładach.

Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3 Uczestniczy w ćwiczeniach grupowych mających na celu pełnienie poszczególnych ról grupowych, Zna mechanizmy sytuacji konfliktowych, potrafi wykorzystać podstawowe zasady asertywności

Na ocenę 4 Aktywny i obecny na zajęciach. Potrafi dokonać wglądu we własne emocje, posiada umiejętność rozwijania podstawowych kompetencji społecznych przydatnych w pracy absolwenta TiR, Udział aktywny w ćwiczeniach grupowych mających na celu pełnienie ról grupowych. Zna mechanizmy sytuacji konfliktowych i wie jak w nich zareagować, wykorzystanie podstawowych zasad asertywności

Na ocenę 5 Jest aktywny na zajęciach, uczestniczy na wykładach. Samodzielność w dokonywaniu wglądu we własne emocje, umiejętność rozwijania kompetencji społecznych. Udział aktywny w ćwiczeniach grupowych mających na celu pełnienie poszczególnych ról grupowych, w tym roli przywódczej. Samodzielność w podejmowaniu interwencji w sytuacjach konfliktowych, wykorzystanie zasad asertywności

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Dziekańskie, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOANNA BASIAGA-PASTERNAK
Prowadzący grup: JOANNA BASIAGA-PASTERNAK, MARZANNA HERZIG, KATARZYNA SUPERNAT
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Dziekańskie - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie.