Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemiczne aspekty starzenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WKF-SM>BIOCHASPSTARZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biochemiczne aspekty starzenia
Jednostka: Zakład Fizjologii i Biochemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
FORMA ZAJĘĆ, LICZBA GODZIN:

Wykład
Zajęcia laboratoryjne

METODY DYDAKTYCZNE:

(M15) Praca pod kierunkiem
(M16) Praca w grupach
(M17) Prezentacje multimedialne
(M2) Ćwiczenia laboratoryjna
(M22) Wykłady
(M4) Dyskusja

METODY OCENY - FORMUJĄCA:

(F1) Aktywność na zajęciach
(F2) Ćwiczenia praktyczne
(F8) Referat

METODY OCENY - PODSUMOWUJĄCA:

(P4) Test

Skrócony opis:

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

dr hab. Magdalena Więcek, prof. AWF

WYMAGANIA WSTĘPNE

Zaliczenie kursu biochemia ogólna.

CELE NAUCZANIA

Cel 1. Opanowanie podstawowej wiedzy na temat biochemicznych zmian zachodzących w procesie starzenia się organizmu.

Cel 2. Nabycie umiejętności wykonywania podstawowych analiz biochemicznych, projektowania prostych doświadczeń oraz interpretacji uzyskanych wyników.

Cel 3. Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.

Pełny opis:

WYKŁADY

W1. Przedstawienie treści programowych i zasad zaliczenia przedmiotu. Wstęp do biochemii starzenia, teorie starzenia.

W2. Ekspresja genów, epigenetyka i starzenie.

W3. Starzenie genetyczne, rola telomerów.

W4. Translacja i fałdowanie białek, mechanizmy kontroli jakości a starzenie.

W5. Zmiany homeostazy organelli w procesie starzenia.

W6. Rola hormonów w procesach starzenia. Oś GH/IGF-1 w starzeniu.

W7. Zmiany metaboliczne w okresie starzenia. Zespół metaboliczny, insulinooporność.

W8. Stres oksydacyjny a starzenie. Antyoksydanty, witaminy a starzenie.

W9. Starzenie układu mięśniowo-szkieletowego – zmiany biochemiczne.

W10. Zmiany biochemiczne w układzie nerwowym w procesie starzenia.

W11. Sirtuiny a choroby związane z wiekiem.

W12. Starzenie układu odpornościowego, wskaźniki stanu zapalnego.

W13. Wpływ aktywności fizycznej na biochemiczne procesy starzenia.

W14. Wpływ wybranych metod fizykalnych na zmiany wskaźników biochemicznych w okresie starzenia.

W15. Terapia genowa a wydłużanie życia.

ZAJĘCIA LABORATORYJNE

L1. Od DNA do białka - kod genetyczny. Regulacja transkrypcji genów.

L2. Izolacja DNA. Uszkodzenia DNA.

L3. Biochemiczny profil narządowy.

L4. Diagnostyka zespołu metabolicznego z uwzględnieniem różnych kryteriów.

L5. Analiza związku pomiędzy poziomem parametrów somatycznych a wskaźnikami metabolizmu glukozy i profilem lipidowym.

L6. Metaboliczne czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

L7. Hormony - dyskusja na temat roli wybranych hormonów w starzeniu organizmu.

L8. Stres oksydacyjny - przyczyna czy skutek schorzeń związanych z wiekiem. Potencjał antyoksydacyjny w procesie starzenia organizmu.

L9. Aktywność katalazy - wpływ pH, temperatury, stężenia enzymu i stężenia substratu na aktywność katalazy.

L10. Wpływ wysiłku fizycznego na mechanizmy starzenia i poziom wybranych parametrów biochemicznych

L11. Wpływ wysiłku fizycznego na jakość funkcjonowania starzejącego się mózgu - rola neurotrofin.

L12. Nowoczesne techniki biochemiczne - projektowanie doświadczenia pozwalającego na wykrycie zmian stężenia hormonów pod wpływem wysiłku fizycznego u osób starszych

L13. Wpływ zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej na poziom wybranych hormonów związanych z metabolizmem węglowodanów i lipidów.

L14. Ocena krioterapii jako potencjalnego czynnika zmniejszającego poziom stresu oksydacyjnego.

L15. Jak przedłużyć życie - dyskusja, na temat terapii potencjalnie wydłużających życie i zapobiegających niezdrowemu starzeniu.

Literatura:

1. Biochemia – krótkie wykłady, B.D. Hames, N.M. Hooper, J.D. Houghton, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

2. Biochemia, L. Stryer, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

3. Podstawy biochemii wysiłku fizycznego, E. Hübner-Woźniak, G. Lutosławska, Biblioteka Trenera, Warszawa 2000.

4. Biochemia, ilustrowany przewodnik, J. Koolman, K.H. Röhm, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.

5. Wprowadzenie do fizjologii klinicznej, pod red.: S. Kozłowskiego i K. Nazar, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.

6. Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej., A. Dembińska-Kieć, J.W. Naskalski, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010

7. Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja, A. Marchewka, Z. Dąbrowski, J. Żołądź, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012.

Efekty uczenia się:

EK1. Wiedza: Student ma wiedzę na temat procesów biochemicznych zachodzących w organizmie człowieka oraz potrafi wskazać jakie zmiany zachodzą pod wpływem starzenia, zna biochemiczne zmiany zachodzące w wybranych schorzeniach wieku starszego.

EK2. Wiedza: Student zna podstawowe metody laboratoryjne wykorzystywane do pomiarów wybranych wskaźników biochemicznych.

EK3. Umiejętności: Student potrafi projektować i wykonać proste doświadczenia biochemiczne oraz interpretować uzyskane wyniki.

EK4. Student potrafi omówić zadane zagadnienie w oparciu o przegląd prac naukowych.

EK5. Kompetencje społeczne: Student potrafi współpracować w grupie rozwiązując postawiony problem, stosuje się do przyjętych zasad pracy laboratoryjnej.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność Studenta na zajęciach zgodnie z harmonogramem, poprawne wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych oraz przygotowanie sprawozdań, referat, przygotowanie zaliczenie testu sprawdzającego:

Na ocenę 3 - Uzyskanie co najmniej 60% punktów na teście sprawdzającym

Na ocenę 3,5 - Uzyskanie co najmniej 70% punktów na teście sprawdzającym

Na ocenę 4 - Uzyskanie co najmniej 80% punktów na teście sprawdzającym

Na ocenę 4,5 - Uzyskanie co najmniej 85% punktów na teście sprawdzającym

Na ocenę 5 - Uzyskanie co najmniej 90% punktów na teście sprawdzającym

EFEKTY KSZTAŁCENIA 1

Na ocenę 3 - Student zna podstawowe procesy biochemiczne zachodzące w organizmie człowieka

Na ocenę 4 - Student zna podstawowe procesy biochemiczne zachodzące w organizmie człowieka, potrafi wskazać jakie zmiany zachodzą pod wpływem starzenia.

Na ocenę 5 - Student potrafi opisać mechanizmy regulacyjne procesów biochemicznych zachodzących w starzejącym się organizmie, zna biochemiczną charakterystykę wybranych schorzeń wieku starszego.

EFEKTY KSZTAŁCENIA 2

Na ocenę 3 - Student wymienia podstawowe metody wykorzystywane do oznaczeń biochemicznych.

Na ocenę 4 - Student zna założenia podstawowych metod wykorzystywanych do oznaczeń biochemicznych.

Na ocenę 5 - Student zna założenia oraz plusy i minusy podstawowych metod wykorzystywanych do oznaczeń biochemicznych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA 3

Na ocenę 3 - Student wymaga pomocy przy wykonywaniu oznaczeń laboratoryjnych.

Na ocenę 4 - Student samodzielnie w poprawny sposób wykonuje oznaczenia laboratoryjne, opisuje ich wyniki.

Na ocenę 5 - Student samodzielnie projektuje prosty eksperyment biochemiczny, wykonuje i w poprawny sposób interpretuje wyniki oznaczeń laboratoryjnych.

EFEKT KSZTAŁCENIA 4

Na ocenę 3 - Student z pomocą potrafi wyszukać artykuły naukowe na zadany temat oraz opracować i przedstawić referat.

Na ocenę 4 - Student samodzielnie potrafi wyszukać artykuły naukowe na zadany temat oraz opracować i przedstawić referat.

Na ocenę 5 - Student samodzielnie potrafi wyszukać artykuły naukowe na zadany temat oraz opracować i przedstawić referat, zinterpretować i przedyskutować wyniki.

EFEKTY KSZTAŁCENIA 5

Na ocenę 3 - Student zna zasady postępowania w laboratorium biochemicznym, wymaga pomocy przy podziale zadań podczas pracy w grupie.

Na ocenę 4 - Student współpracuje w grupie rozwiązując postawione zadanie, postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami pracy w laboratorium.

Na ocenę 5 - Student postępuje zachowując zasady bezpiecznej pracy w laboratorium, współpracuje w grupie, rozumie potrzebę podziału zadań, dba o stanowisko pracy.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim zgodnie z planem studiów - 45

Przygotowanie do zajęć - 15

Opracowanie wyników i przygotowanie sprawozdań – 15

Przygotowanie referatu - 15

SUMARYCZNA LICZBA GODZIN DLA PRZEDMIOTU WYNIKAJĄCA Z CAŁEGO NAKŁADU PRACY STUDENTA – 90

LICZBA PUNKTÓW ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-03-01 - 2018-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Dziekańskie, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA WIĘCEK
Prowadzący grup: MAGDALENA WIĘCEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Dziekańskie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie.