Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Formy treningu zdrowotnego-Lekkoatletyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WKF-SM>LEK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Formy treningu zdrowotnego-Lekkoatletyka
Jednostka: Zakład Lekkiej Atletyki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://wfs.awf.krakow.pl/instytut-sportu/lekkiej-atletyki
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
KATEGORIA PRZEDMIOTU:

Przedmiot podstawowy

CZAS TRWANIA PRZEDMIOTU:

semestr 2

FORMA ZAJĘĆ, LICZBA GODZIN:

Zajęcia laboratoryjne
Zajęcia praktyczne

METODY DYDAKTYCZNE:

(M11) Metoda projektów
(M15) Praca pod kierunkiem
(M16) Praca w grupach

METODY OCENY - FORMUJĄCA:

(F1) Aktywność na zajęciach
(F2) Ćwiczenia praktyczne
(F6) Projekt indywidualny
(F7) Projekt zespołowy

METODY OCENY - PODSUMOWUJĄCA:

(P3) Średnia ważona ocen formułujących

Skrócony opis:

Cel 1. Opanowanie przez studentów podstawowego zasobu umiejętności praktycznych z zakresu techniki wybranych konkurencji lekkoatletycznych możliwych do wykorzystania w zajęciach rekreacyjno-sportowych dla osób starszych.

Cel 2. Zapoznanie z teoretycznym i praktycznym aspektem treningu zdrowotnego o charakterze siłowym, gibkościowym, i wytrzymałościowym

Cel 3. Nabycie umiejętności diagnozowania aktualnego stanu komponentów sprawności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie (health related fitness), planowania treningu zdrowotnego, jego kontrola oraz ocena efektów indywidualnego treningu.

Cel. 4. Zapoznanie się z rekreacyjnymi formami treningu slow jogging, bieg na orientację.

Cel 5. Podniesienie osobistej sprawności fizycznej poprzez aktywny udział w zajęciach dydaktycznych

Pełny opis:

1. Informacja o realizacji programu, zapoznanie studentów z celami i zakładanymi efektami kształcenia, sylabusem, metodami oceny, stopnia osiągnięcia efektów kształcenia, zasadami oceny, bibliografią przedmiotu, godzinami konsultacji, poinformowanie o ankietyzacji, która odbędzie się po zakończeniu zajęć, zasady bhp na zajęciach. Zaprawa ogólnorozwojowa– 2 godz.

2. Trening zdrowotny - gibkości. Biologiczne podłoże kształtowania gibkości i metody jej rozwijania zasady realizacji treningu zdrowotnego gibkościowego. Ćwiczenia gibkości o charakterze statycznym i dynamicznym.Ćwiczenia gibkościowo -rozciągające indywidualne i ze współćwiczącym. Ćwiczenia gibkościowe z wykorzystaniem płotków lekkoatletycznych - 4 godz.

5. Trening zdrowotny siłowy z zastosowaniem oporu zewnętrznego z wykorzystaniem piłek lekarskich, gum thera- band, lasek (kijów) gimnastycznych, lekkich ciężarków - 4 godz.

6. Przykłady ćwiczeń z oporem zewnętrznym w formie obwodu stacyjnego -4 godz.

7. Ścieżki zdrowia rodzaje i metody realizacji (w przestrzeni zamkniętej- sali i otwartej (teren). Przygotowanie przykładowych ścieżek zdrowia w formie lekkoatletycznego obwodu stacyjnego i toru przeszkód (o różnych akcentach: siłowy, gibkościowy, wytrzymałościowy, koordynacyjny) - 4 godz.

8. Slow jogging, rekreacyjna forma treningu biegowego - 4 godz.

9. Elementy biegu na orientację. Mapa do BnO. Czytanie mapy, umiejętność posługiwania się kompasem. Gry orientacyjne i azymutowe w terenie - 4 godz.

10. Przykład wielowymiarowej oceny sprawności fizycznej osób w starszym wieku. Ocena siły i gibkości górnej i dolnej części ciała, zwinności oraz równowagi i wytrzymałości krążeniowo –oddechowej za pomocą Senior Fitness Testu- praca w zespołach. 4 godz.

TEST FULLERTON (Senior Fitness Test) Jest zalecany przez Międzynarodową Radę Nauk o Sporcie i Wychowaniu Fizycznym (ICSSPE – CIEPSS) jako wyjątkowo użyteczny w wielowymiarowej ocenie sprawności fizycznej osób w starszym wieku (powyżej 60 r.ż.). Umożliwia obserwację stopniowego obniżania się sprawności z wiekiem. Ocenia tolerancję, siłę i gibkość górnej i dolnej części ciała, a także zwinność oraz równowagę.

Test składa się z 6 kolejno wykonywanych części:

1. Próba zginania przedramienia (Arm Curl Test)

2. Próba „drapania po plecach” (Back Scratch)

3. Wstawianie z krzesła w ciągu 30 sek. (30 Second Chair Stand)

4. Próba „siad i dosięgnięcie” (Chair Sit-and-Reach)

5. Próba „8 stóp – wstań i idź” (8 – Foot Up-and-Go)

6. Test 6-minutowego marszu (6-Minute Walk Test) Próba 2-minutowego marszu (2-Minute Step-in-Place)

PRÓBA ZGINANIA PRZEDRAMIENIA Cel: ocena siły górnej części ciała - ciężarek w sprawniejszej ręce, - kobiety 5lb – 2,27 kg (1lb – 0,45 kg), - mężczyźni 8lb – 3,363 kg - modyfikacja 2 kg i 3,5 kg. Wynik końcowy: całkowita liczba poprawnie wykonanych ugięć w ciągu 30 sekund.

PRÓBA DRAPANIA PO PLECHACH Cel: ocena elastyczności górnej części ciała - badanie w pozycji stojącej, - próba zetknięcia środkowych palców obu rąk, - pomiar linijką o długości 30 cm. Wynik końcowy: odległość zachodzenia na siebie (+) lub oddalenia (-) czubków środkowych palców.

WSTAWANIE Z KRZESŁA W CIĄGU 30 SEKUND Cel: ocena siły dolnej części ciała - siedzenie z plecami wyprostowanymi, - stopy płasko na podłodze, - na sygnał „start” jak najszybsze wstawanie i siadanie. Wynik końcowy: całkowita liczba powtórzeń prawidłowo wykonanej czynności w ciągu 30 sekund.

PRÓBA SIAD I DOSIĘGNIĘCIE Cel: ocena elastyczności dolnej części ciała - badany pozwoli wykonuje skłon, - rękoma próbuje sięgnąć jak najdalej, - utrzymanie skłonu przez dwie sekundy. Wynik końcowy: odległość od czubków palców dłonie do palców stóp lub zasięg poza palce stóp „+” (zachodzenie paclów dłoni na palce stóp), „-” (oddalenie palców).

PRÓBA „8 STÓP – WSTAŃ I IDŹ” Cel: ocena zwinności/ równowagi - jak najszybsze (ale nie biegiem) i w jak najkrótszym czasie przejście przez wyznaczony dystans 8 stóp (2,44 m). Wynik końcowy: czas jaki upłynął od sygnału „start” di momentu powrotu badanego do pozycji siedzącej.

TEST 6-MINUTOWEGO MARSZU Cel: ocena tolerancji wysiłku - test ocenia maksymalny dystans, który mże być pokonany marszem, - na sygnał „start” badani maszerują tak szybko, jak to możliwe (nie biegają) wokół wyznaczonego toru przez 6 minut, - jeśli to konieczne, badani mogą zatrzymać się i odpocząć, a następnie kontynuować marsz. Wynik końcowy: całkowita liczba metrów przebytych w ciągu 6 minut.

PRÓBA 2-MINUTOWEGO MARSZU W MIEJSCU (alternatywa 6-minutowego testu marszowego) Cel: ocena tolerancji wysiłku - na sygnał „start” badany rozpoczyna prawą nogą marsz w miejscu unosząc naprzemiennie nogi do wyznaczonej indywidualnie wysokości (połowa uda), - możliwa pomoc w utrzymaniu równowagi poprzez oparcie o ścianę, krzesło, stół. Wynik końcowy: liczba uniesień prawej nogi.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

Mleczko E (2007) Lekkoatletyka, AWF, Kraków.

Osiński W (2003). Antropomotoryka. AWF. Poznań.

Osiński W. (2013). Geokinezjologia. Nauka i praktyka aktywności fizycznej w wieku starszym. Wyd. Lekarskie PZWL. Warszawa.

Kuński H: Promowanie zdrowia. Podręcznik dla studentów wychowania fizycznego i zdrowotnego. Wyd. Uniwersytet Łódzki. Łódź 2000.

Kozdroń E.(2004). Program rekreacji ruchowej osób starszych: skrypt dla studentów wychowania fizycznego i instruktorów rekreacji

ruchowej. Wydawnictwo AWF, Warszawa.

Drabik J. (1997). Promocja aktywności fizycznej. Wprowadzenie do problematyki, Wydaw. AWF, Gdańsk.

Drabik J. (1996).Aktywność fizyczna w treningu zdrowotnym osób dorosłych, Wydaw. AWF, Gdańsk.

Drabik J. (2005). Aktywność fizyczna w edukacji zdrowotnej społeczeństwa, Wydaw. AWF, Gdańsk (wyd. II).

Drabik J. (2011). Polska w ruchu - wyzwanie dla zdrowia publicznego. Wydaw. AWF, Gdańsk.

Marchewka A., Dąbrowski Z., Żołądź J.A. (2012). Fizjologia starzenia. Profilaktyka i rehabilitacja. Wyd. Naukowe. PWN. Warszawa.

Tanaka H, Jackowska M. Slow Jogging: Lose Weight, Stay Healthy, and Have Fun with Science-Based, Natural Running. New York: Skyhorse 2016.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Drabik J. (1997) Trening zdrowotny a trening sportowy. Promocja Zdrowia Nauki Społeczne i Medyczne nr 12-13, s. 126-135.

Maciaszczyk B. (2005) Trening zdrowotny jako fundamentalna wartość kultury fizycznej. Styl Życia a Zdrowie: wybrane zagadnienia.Lublin.

Kuński H. (2000) Trening zdrowotny w umocnieniu zdrowia osób dorosłych – z perspektywy pragmatyka i popularyzatora. Medycyna Sportowa nr 111, s. 14-22.

Kuński H. (2003) Trening zdrowotny osób dorosłych. Lider nr specjalny s. 20-25.

Kuński H. (2000) Promowanie zdrowia. Podręcznik dla studentów wychowania fizycznego i zdrowotnego. Łódź.

Lewicki R. (2001) Programowanie i kontrola treningu zdrowotnego osób w wieku średnim. Sport dla Wszystkich nr 2. s. 72-77.

Drygas W. (2003) Trening zdrowotny: bilans pięćdziesięciu lat. Czy znamy odpowiedzi na najważniejsze pytania? Medycyna Sportiva nr Suplement 1 s.9-14.

Wolańska T. (1995) Aktywność fizyczna a zdrowie. Warszawa.

Daniels J. (2010) Bieganie metoda Danielsa. Inne Spacery. Warszawa.

Friel J. (2010) Trening z pulsometrem. Inne Spacery. Warszawa.

Orzech J. (2004) Podstawy treningu siły mięśniowej. Sport i Rehabilitacja. Tarnów.

Zając A, Wilk M, Poprzęcki S, Bacik B, Rzepka R, Mikołajec K, Nowak K. (2010) Współczesny trening siły mięśniowej. AWF. Katowice.

Skura J. (2015) Trening funkcjonalny. Przewodnik. Akademia Mistrzostwa Sportowego. Wrocław.

Schleip R (red). (2017) Powięź. Sport i aktywność ruchowa. Edra Urban&Partner. Wrocław.

Chodinow W. (2011) Trening obwodowy w kulturze fizycznej i sporcie. Politechnika Radomska. Radom.

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W12 posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie sprawności fizycznej i motoryczności człowieka

K_W13 posiada zasób pojęć i ma pogłębioną wiedzę na temat teorii i praktyki różnych form treningu zdrowotnego osób starszych

Umiejętności

K_U02 potrafi zmierzyć parametry kinematyczne i dynamiczne, służące do oceny stanu funkcjonalnego układu ruchu człowieka, posiada umiejętność testowania komponentów sprawności fizycznej zdrowotnego osób starszych

K_U03 potrafi obsługiwać urządzenia pomiarowe wykorzystywane w sporcie i rekreacji oraz posługiwać się specjalistycznymi urządzeniami i sprzętem sportowym

K_U06 samodzielnie potrafi organizować, realizować i dokumentować zajęcia rekreacyjne, sportowe i zdrowotne dla osób starszych

K_U12 potrafi demonstrować i asekurować ćwiczenia z zakresu sportów indywidualnych i zespołowych oraz ćwiczenia rytmiczne i taneczne

Kompetencje społeczne

K_K01 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwoju osobistego i zawodowego

K_K05 realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia, przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy i udzielania pierwszej pomocy. Jest świadomy odpowiedzialności prawnej w swojej działalności zawodowej

K_K06 ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie uczestnictwa w kulturze fizycznej, dba o swój poziom sprawności fizycznej, docenia jej znaczenie w dbałości o ciało, jest świadomy wysokiej wartości zdrowia w wymiarze jednostkowym i społecznym, jest gotowy do działań na rzecz promocji zdrowia

Metody i kryteria oceniania:

1. Frekwencja na zajęciach, dopuszczalna 1 nb losowa.

2. Przygotowanie konspektu przykładowej ścieżki zdrowia- zestaw ćwiczeń siłowych, gibkościowych, koordynacyjnych, wytrzymałościowych (min.10 stacji/ćwiczeń).

3. Czynny udział lub wolontariat w wybranej imprezie rekreacyjnej w lekkiej atletyce dla mastersów (ścieżki biegowe, Test Coopera, Biegi na Orientacje i inne imprezy masowe).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Dziekańskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOANNA GRADEK, EDWARD MLECZKO
Prowadzący grup: JOANNA GRADEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Dziekańskie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie.